Управляващите правят нов опит да усвоят 60 млн. лв. европари

Отчасти парите са останали неоползотворени заради неодобрени предишни проекти, за които се е наложило да платят изпълнителите

Управляващите правят нов опит да усвоят 60 млн. лв. европари

Снимка: Economic.bg/ Архив

2126 ~ 2 мин. четене
Правителството прави нов опит страната ни да оползотвори 60 млн. лв. неусвоени средства по европейската Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) за 2014-2020 г.

На днешното си заседание Министерският съвет одобри управляващият орган на програмата да сключва договори за до 60 млн. лв. над определения бюджет по Приоритетна ос 1 – „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.  

Със средствата ще бъде осигурено финансиране на общински проекти, които да подпомогнат балансираното териториално развитие в страната чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места.

По Приоритетна ос 1 конкретно могат да се финансират проекти за саниране на жилищни сгради и на сгради на държавата и общинската администрация, подобряване на градския транспорт в населените места, където има такъв, изграждане и възстановяване на паркове, зелени площадки, детски площадки и т.н.

Целта е до края на програмния период в края на тази година да се постигне максимална усвояемост на средствата по тази приоритетна ос и обезпечаване на одобрени и готови за реализация проекти, отговарящи на приоритетите на оперативната програма, както и на тези от Споразумението за партньорство на Република България.

60-те млн. лв. над бюджета на приоритетната ос ще бъдат осигурени от наложени финансови корекции по влезли в сила актове на управляващия орган на ОПРР 2014-2020 по Приоритетна ос 1, от спестен ресурс след проведени обществени поръчки и от неверифицирани разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по тази ос.

Верификацията, която е стандартен етап, заложен във всички проекти по всяка една оперативна програма на ЕС, засяга не толкова финансовия аспект на проектите, тъй като размерът на средствата е фиксиран, колкото техническото им изпълнение. В случай че проверката установи, че средствата са били използвани за цели, странични от поставените задачи, европарите по проекта не се предоставят и изпълнителите трябва сами да платят за вече реализираното изпълнение. Именно така България отчасти не е усвоила въпросните 60 млн. лв.
Подкрепи Economic.bg