Зависимостта на България от германската икономика вещае проблеми

Зависимостта на България от германската икономика вещае проблеми

Снимка: Pixabay

Автор: Борислав Кънчев

Изминалата 2018 г. показа ясно, че икономиката на Германия започва да се забавя. Отчетеният ръст е едва 1.4%, което е с 0.8 процентни пункта под процента на растежа през 2017 г. Статистическите данни за януари пък показаха изключително дълбока дефлация – 5.8%, след като през декември Индексът на потребителските цени (ИПЦ) отчете ръст от 1.7%.

Подобно рязко намаляване на ИПЦ е много тревожен знак за възможно навлизане в рецесия на немската икономика. На първо място, това означава, че производители и търговци започват сериозна ценова конкуренция помежду си поради намаляване на търговията в страната.

На второ място, рязката дефлация през изминалия януари в Германия допълнително ще увеличи натиска върху намаляващия ръст на Индекса на промишленото производство (IPI) в страната, който сериозно се срива през 2018 г.

Намаляването на цените на стоките и услугите, т.е. наличието на дефлация в една икономика, по правило води до отказ на производителите да разширяват своето производство. Германската икономика в момента определено се намира точно в една такава неприятна ситуация.

Дефлация, вследствие на траен спад в търговията на дребно, в комбинация с рязък спад в нивото промишленото производство – това определено са много тревожни симптоми за началото на икономическа рецесия в една икономика.

Най-тревожното обаче е, че развитието на немската икономика е тясно свързано с България и всяко забавяне при тях се отразява в пъти по-осезаемо при нас.


Горната графика представя много добре теснотата на връзката между динамиката на развитие на ръста на БВП в Германия и България, като особено внимание тук трябва да обърнем на периода 2015-2018 г., в който кривите на ръста на БВП на двете икономики са буквално идентични като тенденции на изменение.
Интересното съвпадение в ръста на икономическо развитие на двете страни не е случайно, то произтича от факта, че именно Германия е най-големият външнотърговски партньор на България. На практика почти 16% от износа на стоки от страната се реализира на германския пазар, като не бива да забравяме, че едни от най-големите аутсорсинг инвеститори в страната са също немски фирми.

От тази гледна точка е напълно нормално проблемите на немската икономика и забавянето на нейния икономически растеж да окажат потискащо въздействие и върху малката и отворена българска икономика. А той вече се вижда – през 2018 г. икономическия расте в България намаля до 3.2%, след като предходната година беше 3.8%.

Горното положение на практика отразява известното твърдение, че щом се „разкихат“ големите икономики, малките направо се разболяват. Нещо подобно наблюдаваме и в момента, като трябва да отбележим, че нещата са доста тревожни, предвид скоростта, с която се развиват събитията, видно от фигурите по-долу, където са представи измененията в БВП на двете страни по тримесечия за 2018 г.

Ръст на БВП на Германия по тримесечия за 2018 г.

Ръст на БВП на България по тримесечия за 2018 г.

От представените по-горе графики можем да изведем две важни заключения. На първо място, отново се потвърждава силната зависимост между германската и българската икономики. На второ място обаче виждаме, че и в Германия, и в България, спадът на икономическия растеж през 2018 г. става много рязко през третото и четвъртото тримесечие на годината. Ако си позволим да прогнозираме устойчивост на този процес, то с горните темпове на намаление е възможно още през първото или второто тримесечие на 2019 г. двете страни не само да нямат положителен икономически ръст, а вече да са в условия на рецесия, т.е. с отрицателни стойности на нарастване на БВП.

Ето това вече е доста тревожна и опасна тенденция, защото директно говори за навлизане икономиките в цикъл на икономическа криза, а последствията от това са последното, което желаем за българската икономика точно в момента.

И тъй като нашият най-голям търговски партньор в износа и вноса притежава предимството на голямата и силна икономика, от която ние сме твърде зависими в своята външнотърговска политика, без проблеми може да „удави“ нашата родна икономика в цикъла на нова дългосрочна икономическа криза, ако очертаните по-горе тенденции с икономическия растеж на Германия се задълбочат и през настоящата година.

Коментари: 0