Българските иновации - кой ще пусне духа от бутилката

Плахи ли са нашите иноватори или им липсва финансова подкрепа, за да предизвикат технологична революция с идеите си

Още от ДИНАМИКА

Инж. Валери Мектупчиян: Работа и търпение е моят път към успеха

Едва след десетата година добрият бизнес започва да дава сладки и зрели плодове

Още от ВИЗИОНЕРИ

Черната кутия на една иновация

Екипът на „Комрад кооператив” вярва, че блокчейн и изкуственият интелект ще пренаредят пъзела на икономика от нов тип

Още от СТАРТ

The Bulgarian Innovations - Who Will Let the Genie out of the Bottle

Are our innovators timid or they are lacking financial support to stir up a technological revolution with their ideas

Още от DYNAMICS

Valeri Mektupchiyan: Work and Patience Is my Way to Success

Only after the tenth year, a good business begins to give sweet and ripe fruits

Още от VISIONARIES

The Black Box of an Innovation

The team of Comrade Cooperative believes that blockchain and artificial intelligence will rearrange the puzzle of a new type of economy

Още от START
ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини