14 фирми искат да правят карти с чип

Документите за изграждане на системата за електронна идентификация бяха отворени днес в министерство на транспорта и съобщенията

6498 ~ 3 мин. четене

Четиринадесет фирми и консорциуми подадоха документи за участие в обществена поръчка с предмет: „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”.

Проектът е на стойност почти 12 милиона лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”.

Конкурсната документация беше разделена на 8 обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Създаване на регистър за електронна идентичност на потребителите”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Надграждане на единната среда за обмен на електронни документи и внедряване на централна документооборотна система”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Изграждане на централизирана система за мониторинг и управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост. Надграждане на националния портал на електронното управление с функциите на Единното звено за контакт”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Разработване на централна система за мобилна нотификация и информационно-справочна дейност за гражданите и бизнеса”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: „Изграждане на централизирана и интегрирана в администрациите система за демократично ориентирано вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: „Централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура посредством прилагане на съвременни технологии, платформи и консолидация чрез виртуализация”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: „Разработване на унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност”;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8: „Оценка и контрол на качеството”.

Проектът е от ключово значение за българските граждани и фирми, защото една от целите му е да бъде реализирана системата за електронната идентичност, заяви по време на отварянето на офертите заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов.

Очаква се значително намаляване на разходите на гражданите, фирмите и администрациите по предоставяне на електронни услуги. От друга страна, гражданите и бизнесът ще бъдат облекчени при тяхната идентификация, когато използват е-услуги.

Създаването на регистър за електронна идентичност на българските граждани, както и прототип на картата за електронна идентификация, са основни дейности от проекта. Картата с чип е предназначена за идентификация на потребителя при заявяването на електронни административни услуги.

За част от тях в момента се изисква посещение на различни институции за получаване на електронни сертификати, достъп до банкови сметки, подаване на данъчна декларация и други.

Платформата трябва да поддържа два типа електронни подписи: неквалифициран, който ще се ползва за регистрация и квалифициран – за официални цели (примерно пред съдебната система или други институции, там където държавата е създала и поддържа електронен регистър на идентичността).

В рамките на проекта ще бъде надградена единна среда за обмен на електронни документи, която включва модули за регистрация на документи, както и за тяхното управление и интеграция. Това ще доведе до намаляване на разходите на администрациите при обмен на информация и взаимодействие между системите им.

SMS връзка на гражданите и бизнеса с администрацията е друга важна дейност по проекта. Системата ще бъде съобразена с националната рамка за оперативна съвместимост и ще се интегрира с останалите системи на електронното управление, единния портал за е-услуги и с мобилните оператори.

Софтуерът ще позволява проследяване на целия процес от заявяване до получаване на всяка електронна услуга, която е била разработена да поддържа връзка с компонента за SMS уведомяване. Гражданите ще имат и възможност да плащат е-услуги по електронен път.

Платформа за онлайн референдуми и дискусии, както и електронен достъп до обществена информация, също са част от проекта. Тези възможности ще разширят гражданското участие в работата на администрациите.

Проектът „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство” използва за основа резултатите от първия голям проект, финансиран от ОПАК „Развитие на административното обслужване по електронен път".

Фирмите, кандидати за изграждането на отделните позиции, са "Инфрасофт Интернешънъл" АД, "Комсофт" ООД, "Атос Ай Ти Солюшънс енд Сървисис" ЕООД, "Сирма Солюшънс" АД, Консорциум Ита Груп Контрая, ДЗЗД Ай Би Ес Бул Ес Ай, "Стемо" ООД, "Сиела Норма" АД, Обединение SBD, Обединение "Декарт-Лафит" ДЗЗД, "Матерна България", "Борика-Банксервиз" АД, Консорциум "Е-Демокрация 2012" АД, "Телелинк" ЕАД.

Подкрепи Economic.bg