15 лв. за тон отпадък в депото, 30 лв. в старо сметище

Организации закъсняват с прелицензиране на дейностите с отпадъците

През 2013 г.

Автор: Таня Киркова

Организациите за разделно събиране и оползотворяване на различни видове масово разпространени отпадъци  може да останат без лиценз и да бъдат извадени от пазара с отпадъци. Причината  е че само една от 8 –те организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки , Екобулпак”, е изпълнила изискванията по новия закон за управление на отпадъците и  в края на миналата седмица  е получила новия си  лиценз.

 

В края на декември изтича крайният срок , в който организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки, трябва внесат заявление за  издаване на ново разрешително за дейността . 13 януари е крайният срок за подаване на заявления от организациите, които организират разделното събиране и безопасно за околната среда  третиране на другите видове масово разпространени отпадъци – скрап, батерии, електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба автомобили., потвърдиха     експертите от „Управление на отпадъците” в Министерството на околната среда и водите.    

Екобулпак е внесла банкова гаранция от 1 млн. лв., организирала е системи за разделно събиране  отпадъците в 35 общини на територията в страната. Обслужва 10 500 цветни контенери за разделно събиране ,  като е покрила 1,5 млн.жители. Според изискванията на закона оползотворяващите организации за опаковки имат задължение на организират разделното събиране  най-малко в 10 общини с най-малко 500 000 жители.  
От 2004 до 2012 г. Дружеството е инвестирало 31 млн. лв. в сепариращи инсталации  и изграждане на системите за разделно събиране , контейнери и обслужваща техника.

Обслужва 8 общини в София и е обявило желание за поеме допълнително разделното събиране на жк Люлин.

Поемаме безплатно разделното извозване на отпадъците от хартия, стъкло, метали и пластмаси от фирми, учреждения, търговски обекти в общините, които обслужваме, каза Георги Табаков, председател на Съвета на директорите на организацията.

 

До 15 декември всички общини в страната трябва да изпратят справка в екоминистерството дали имат системи за разделно събиране. МОСВ събира информация и от оползотворяващите организации и прави насрещна проверка  и засичане на данните.

Кметовете са се активирили да изграждат сепариращи инсталации , за да намалят  отпадъците, извозвани в депата, а при изпълнение на целите да събират разделно и рециклират 25% от отпадъците - дори да се освободят от такса „депо”.

9 лв. на тон беше такса „депо” през 2012 г. При изхвърляне на битовия отпадък на старо, неотговарящо на европейските изисквания сметище – таксата е два пъти по-висока. През 2013 г. Таксата скача на 15 лв. за тон, а през 2014 г. – 35 лв. на тон.

 

 

Коментари: 0