20 милона лева за ИПК Родина

Агенцията за приватизация обяви търга, купувачът трябва да събори сградата до една година, ако не я пусне в експлoатация

От 20 милиона лева без ДДА започва наддаването за ИПК Родина. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обяви публичен търг с явно наддаване за продажбата на имот – частна държавна собственост, новострояща се сграда “Редакционен корпус” на бул. “Цариградско шосе 113”.

Стъпката на наддаване е 1 000 000 лева (без вкл. ДДС). Депозитът за участие е в размер на 2 000 000 лева (без вкл. ДДС).

Търгът ще се проведе на 25-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 11.00 часа в сградата на АПСК. Цената на тръжната документация е 5000 лева (с вкл. ДДС) и може да бъде закупена в срок до 20 дни от датата на обнародване на решението.

До участие в търга не се допускат: консорциуми, офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; както и лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от Закона за собствеността или лица, за които със закон е установено, че нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република България.

В изпълнение на Решението на Министерски съвет е вменено задължение на купувача, в срок до една година от сключването на Договора да въведе сградата в експлоатация или да я разруши и разчисти терена.

Коментари: 0