3,7 милиона за лозя и овошки

Нови 25 проекта за модернизация на стопанства одобри фонд "Земеделие"

Нови 25 проекта по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” одобри Експертната комисия за осигуряване на прозрачност в ДФ „Земеделие”. Двайсет от проектоинвестициите са на растениевъдни ферми, а останалите пет са в сектор животновъдство, съобщиха от фонда. Финансирането по проектите е на стойност 3,7 млн. лева.

По-голяма част от растениевъдите ще купят земеделска техника за овощарство или лозарство – пръскачки, пневматични ножици, надробител за лозови пръчки и клони, плугове, торачки. Със субсидии по програмата ще бъдат създадени четири овощни градини, както и насаждения от орехи и бадеми.

Други двама производители планират да отглеждат по биологичен път черешови и бадемови насаждения. Те ще купят специализирана селскостопанска механизация, съоръжения за защита от диви животни, торове за подхранване и препарати за водене на борба с болести и неприятели.

Две от животновъдните стопанства са кравеферми, които ще инвестират в покриване на изискванията на Директива 91/676/ЕИО за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници. Субсидиите за тези проекти са с 10% по-високи и достигат 60% от размера на одобрените раходи.

Друг бенефициент ще използва помощта, за да покрие минималните изисквания за защита и хуманно отношение към бройлери. Фирмата ще ремонтира пет халета и инвестира в сиолзи за съхранение на фураж, система за енергоспестяващо осветление, система за охлаждане и вентилация, автоматична система за отопление и др. Четвъртият одобрен проект в животновъдството предвижда ремонта на овцеферма, а петият е на ферма за патици, която ще купи пречиствателно съоръжение за отпадъчни води.

Фонд „Земеделие” одобри и нови 88 проекта по мерките 311 и 312, съобщиха от пресцентъра на фонда. Субсидиите за проектите по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” възлизат на 26 778 475 лв.

Планирано е изграждането на басейни, алпийски вили, купуването на фитнес уреди, туристически колела, обзавеждане, системи за охрана и видео наблюдение, както и компютри. Със средства по програмата ще бъде създаден и център за даване на автомобили под наем, както и автосервиз за техническо обслужване и ремонт на тежкотоварни транспортни средства. Други бенефициенти ще вложат средства в ремонт на база за отдих, изграждане на конна база и създаване на сладкарска работилница.

Коментари: 0