38 организации за оползотворяване подадоха заявки за разрешитерни

52 са били през 2012 г.

260 ~ 2 мин. четене

До 14 януари 2013 година всички  организации по оползотворяване и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства трябваше да попадат заявление, с което да заявят желанието си да продължат своята дейност в съответствие със законовите изисквания. По Закона за управление на отпадъците, обаче само то не е достатъчно. В нормативната уредба е записано изискването за внасяне на банкова гаранция, която прави дейността законна. За организациите за оползотворяване на отпадъци от МПС тя е на стойност 1 000 000 лв. Банковата гаранция се предоставя за едногодишен период и се отнема при нарушение на законовите изисквания.
38 организации по оползотворяване са подали заявление за разрешително до 14 януари, крайния срок според промените в Закона за управление на отпадъците, съобщи Министерството на околната среда и водите. Това обаче не означава със сигурност, че са заплатили необходимата банкова гаранция, тъй като според нормативния акт, това трябва да стане до края на годината,обясниха от Българската асоциация по рециклиране.
52 организации е имало през 2012 г.
 
За оползотворяване на излезли от употреба автомобили , през 2012 г. са се грижили 15 организации. Само 6 са подали заявление за разрешително през 2013 г.  
Броят на организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки е колкото през  2012 година – 6 орга техният брой е 6. Колкото миналата година са и организациите по оползотворяване на  излезлот употреба гуми, като лройката им е 5. Организациите за оползотворяване на електронна и електрическа скрап не са подали заявление за разрешение и в момента от 13 броя през 2012 година само 5 ще продължат дейността си законно.

Организациите за отработени масла са 5. През 201`2 г.  те са били 6 организа.ции .е...зминалата година броят им е бил 6.
Оползотворяването на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) ще бъде извършвано от общо 7 организации, които са заявили своето желание за разрешително. Толкова са били и през изминалата 2012 година.  
Не е ясно колко  от 38-те  организациите по оползотворяване, които са подали заявление за разрешително, са платили и изискваната банкова гаранция. Онези от тях, които не са я внесли, а  само са подали заявление за разрешително, в момента извършват дейността си незаконно.
Всички организации освен разделното събиране трябва да се поглижат и осигурят рециклилането на суровините, с които работят. Тези които не са заплатили необходимата банкова гаранция, така или иначе нямат интерес да го правят, защото е въпрос на време тяхното разрешително да бъде отнето. За всички останали, които са изпълнили изискванията на Закона за управление на отпадъците, това е най-важната цел, свързана с опазване на околната среда., казаха от БАР .


Подкрепи Economic.bg