50 млн. печалба за Райфайзен

Кредитният портфейл на финансовата институция надмина 5 милиарда лева в края на 2011 година

Момчил Андреев

Печалба след данъци от 50.8 млн. лева отчита Райфайзенбанк (България) за 2011 година. Увеличението на финансовия резултат е 15.6% спрямо 2010 г., когато той е бил 43.95 млн. лева, съобщиха от трезора.

Към 31 декември 2011 г. активите на Райфайзенбанк възлизат на 6.45 млрд. лева, в сравнение с 6.56 млрд. лева година по-рано, а кредитният портфейл достига 5.05 млрд. лв. спрямо 4.63 млрд. лв. в края на 2010 г., като нараства с 9% на годишна база – изпреварващо спрямо банковата система. Депозитите също отбелязват устойчив растеж от 5.7%, като към 31 декември 2011 г. депозитната база  възлиза на 4.36 млрд. лв., в сравнение с 4.12 млрд. лв. през същия период на 2010 г.

«Стабилният ръст на кредитите и депозитите през 2011 г. е показателен за активността на банката във всички сегменти, а новите близо 40 000 клиенти са доказателство за конкурентните условия, които предлагаме на бизнеса и гражданите», коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

Към 31 декември 2011 г. капиталовата база на Райфайзенбанк е 856.6 млн. лева, а общата капиталова адекватност възлизае на 17.6%, значително над изискуемия минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.

През 2011 г. е отбелязан ръст от 8.74% на приходите от транзакционни услуги в сравнение с предходната година. Делът на електронните преводи продължава да се увеличава, като последните достигат дял от 70% от общия брой плащания, обработени през 2011 г. Потребителите на Райфайзен Онлайн и Мултикеш нарастват с 36.94% в сравнение с предходната година.

През изминалата година банката е подписала 4 нови кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции и Националния гаранционен фонд (НГФ), част от Българската банка за развитие. За същия период Райфайзен Лизинг България е подписала 2 нови кредитни линии с за общо 40 млн. евро, едната от които с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), а другата с Банката за развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) - и двете с цел финансиране на лизингови сделки на малкия и среден бизнес. По този начин общата сума на новодоговореното финансиране от международни финансови институции за Групата Райфайзен в България възлиза на 134.73 млн. евро.

През първото тримесечие на 2011 г. Райфайзенбанк и Националният Гаранционен Фонд подписаха Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции в размер общо на 40 млн.лв., чиято цел е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия със стартиращ и съществуващ бизнес в България. През юли 2011г. Райфайзенбанк подписа с ЕБВР договор за финансиране по програмата REECL за кредитиране на енергийната ефективност в дома. Същият месец Банката сключи гаранционно споразумение по инциативата JEREMIE (Съвместни европейски ресурси за малки и средни предприятия) с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). С подписването на споразумението Банката осигурява финансиране при преференциални условия на малки и средни предприятия в цялата страна. В допълнение на това, през август 2011г. Националният гаранционен фонд (НГФ) и Райфайзенбанк подписаха ново споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции, чиято цел е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия в сектор "Рибарство".

Към 31 декември 2011 г. общият размер на привлечените от Райфайзенбанк дългосрочни средства възлиза на 611 млн. евро, от които 321 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка, Европейския инвестиционен фонд, КфВ, Европейския Фонд за Югоизточна Европа и други.

Към същия период нетната стойност на активите на договорните фондове, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, достига 148.88 млн. лева, с което достига пазарен дял от 32.17%.

Активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД  възлизат на 338 млн. лв., а лизинговият портфейл на двете дружества достига 318 млн. лв. в края на м. г. Според статистиката на БНБ и данни от Българската асоциация за лизинг, към 31 декември 2011 г. Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от над 9%.

Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД е сред водещите 5 застрахователни брокера у нас с пазарен дял от 3.2%, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 15 компании.

През четвъртото тримесечие на 2011 г. Райфайзен Имоти ЕООД отчита ръст в броя на сделките с недвижими имоти от 42.8%, в сравнение със същия период на 2010 г., дължащ се на по-голямата активност в сегмента покупко-продажби на жилищните имоти в големите градове.

Общият ръст в броя на сделките с недвижими имоти за 2011 г., в сравнение с 2010 г., е в размер на 13.7%, ръста на печалбата за 2011г. е 28.3%, като приходите на дружеството надхвърлиха 2 млн.лв.


 

Коментари: 0