Антимонополистите спряха поръчка за храна от АЕЦ "Козлодуй"

Комисията за защита на конкуренцията призна за незаконно решението на изпълнителния директор Иван Генов, тъй като става дума за "договаряне без обявление"

Няма ЗОП? Няма храна...

Антимонополистите спряха поръчка за храна от АЕЦ
336 ~ 2 мин. четене
Автор: Николай Марченко

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решението на изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй" Иван Генов за доставка на храна за централата, съобщи пресслужбата на антимонополната служба на сайта на регулатора.

"КЗК отмени като "незаконосъобразно решение" на изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за откриване на обществена поръчка на договаряне без обявление с предмет „Допълнителна услуга за производство и предоставяне на безплатна храна на работниците и служителите на „АЕЦ Козлодуй” съгласно Наредба №11/21.12.2005 г.", съобщава се в сайта.

Производството по преписката установи, че мотивите на възложителя за откриване на процедурата по договаряне без обявление не отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за използваното основание - наличие на „непредвидени обстоятелства”.

"Договорите за доставка на храна за служителите на възложителя са с регулярен характер – периодични и потребността от сключването на договор не е възникнала внезапно, а в резултат от изпълнението на задължения, вменени от Кодекса на труда и съответната наредба", поясняват още монополистите.

"В този смисъл не се оправдава изтъкнатата от възложителя невъзможност да се осигури законосъобразно провеждане на процедура по избор на изпълнител, в която да вземат участие широк кръг субекти, при условия на прозрачност и лоялна конкуренция", категорични са от КЗК.

На следващо място проучването показа, че в разрез със закона възложителят е дефинирал „доставката” като „услуга”. КЗК счита, че незаконосъобразното определяне на предмета на настоящата поръчка като „услуга”, вместо „доставка”, представлява заобикаляне на закона и е самостоятелно основание за отмяна на обжалваното решение.

Също така производството установи, че възложителят, паралелно с обжалваното решение, е открил и още една, „открита” по вид процедура със същия предмет – „Производство и предоставяне на храна”, поради което е налице застъпване на процедури с идентичен предмет, като и двете ще доведат до избор на изпълнител.

С оглед на гореизложеното КЗК приема, че "са налице основания за отмяна на решението на възложителя за откриване на процедурата като незаконосъобразно".

Коментари: 0