БТК вече не е публична компания

От днес акциите на телекомуникационната компания не се търгуват на фондовата борса

392 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Българската телекомуникационна компания (Виваком) от днес не е публична компания. С решение на зам.-председателя на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", телекомуникационната компания е отписана от Българската фондова борса (БФБ).

С това решение се отписва издадената от дружеството емисия акции в размер на 288 764 840 лв., разпределена в 288 764 840 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.

На основание чл. 37, ал. 2, т. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, се прекратява регистрацията на Основен пазар, Сегмент акции Standard на емисията акции, издадена от Българска телекомуникационна компания АД-София, ISIN код BG1100005997, борсов код 5BT. Емисията се прекратява считано от 06.11.2013 год. Последната дата за търговия е 05.11.2013 г.

Подкрепи Economic.bg