Безработица през април е 11.4%

Над 24 хил. дъши са постъпили на работа, отчитат от Агенцията по заетостта

Безработните през месец април са с 3 053 по-малко в сравнение с месец март тази година. Това сочат данните на Агенцията по заетостта.

Намаляват регистрираните безработни лица в Бюрата по труда. Там са регистрирани 373 524 безработни лица, констатират експертите. Равнището на безработица през април 2012 г. е 11.4%, с 0.1 процентен пункт по-ниско от март.

В 16 области на страната се отчита спад на равнището на безработица спрямо март, в 4 области равнището на безработица се запазва непроменено, а в останалите 8 области на страната безработица нараства. 

На работа през април са постъпили 24 727 безработни, с 5 558 лица повече спрямо предходния месец.

С посредничеството на бюрата по труда през април са започнали работа 20 539 лица, при 15 713 лица през март. Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 13 494 безработни, които са с 1 009 повече от март. С посредничеството на Агенцията по заетостта на субсдирани работни места по програми, мерки по НПДЗ са започнали работа 16 623 безработни лица.

По програми и схеми по ОП РЧР за заетост през април са постъпили на работа 6 148 лица, което е двойно (с 3 068 лица) повече спрямо март. По насърчителните мерки са започнали работа 897 лица, със 737 (5.6 пъти) повече от март.

На първичния трудов пазар са заявени 14 633 работни места за сезонна заетост, частният сектор е заявил 10 656 места. Най-много свободни работни места през април в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3 381), от търговията (2 002), от хотелиерството и ресторантьорството (1 997), от селското стопанство (1 441), от строителството (1 169), от транспорта (965) и др.

Коментари: 0