Бизнес климатът се подобрява през май

Най-голямо покачване се отчита в услугите

Автор: Стилиян Гребеничарски

Общият показател на бизнес климата в България се е повишил с 4,3 пункта през май, става ясно от данните на Националния статистически институт. Ръстът се дължи на по-благоприятните очаквания на мениджърите от всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги.

Бизнес климатът в промишлеността нараства с 4,2 пункта в сравнение с април, което се дължи на по-оптимистичните оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Анкетата отчита леко подобрение по отношение на производствената активност, а очакванията за следващите три месеца са тя да се увеличи.  Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ развитието на бизнеса в отрасъла, следвана от недостатъчното вътрешно търсене. Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През май бизнес климатът в строителството се покачва с 2,2 пункта, което се дължи на по-благоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на компаниите. По тяхно мнение, настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, като прогнозите им за следващите три месеца остават оптимистични, макар и по-резервирани в сравнение с април. Основната пречка за развитието на бизнеса в отрасъла продължава да бъде свързана с несигурната икономическа среда. Същевременно през последния месец по-голяма част от анкетираните виждат опасности в силната конкурентна среда. По-голямата част от мениджърите очакват продажните цени в сектора да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно се покачва с 2,5 пункта спрямо предходния месец. Резултатът се дължи на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Относно продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца очакванията им, обаче, са по-резервирани. Несигурната икономическа среда и тук остава най-сериозният фактор, затрудняващ дейността на бизнеса. Недостатъчното вътрешно търсене, на фона на силна конкуренция, остава сред негативните фактори, но неблагоприятното му влияние отслабва. Търговците очакват цените в бранша да останат без промяна в идните месеци.

Най-силен ръст в бизнес климата се отчита в сектора на услугите - 8,2 пункта. Значително по- оптимистични са оценките и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Те остават песимистично настроени за търсенето на услуги в краткосрочен план, но повишават очакванията си за следващите три месеца. Най-сериозният фактор, ограничаващ развитието на дейността в сектора, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, като последната анкета отчита намаление на негативното влияние на последните два фактора.  Прогнозите на бранша са цените на услугите да запазят настоящите си нива.

Източник: НСИ

Коментари: 0