Близо €600 млн. излишък по текущата сметка през юли

74 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции за месеца

Близо €600 млн. излишък по текущата сметка през юли
3752 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Близо 1,308 млрд. евро е излишъкът по текущата и финансовата сметка през юли, става ясно от публикуваните днес от Българска народна банка данни за платежния баланс на страната през съответния месец.

Текущата сметка е положителна и възлиза на 594,3 млн. евро при излишък от 194,3 млн. евро за същия месец на предходната година. Резултатът се дължи на положителните салда по подстатии „услуги” (за  597 млн. евро) и „текущи трансфери” (за 147 млн. евро). За първите седем месеца на 2014 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 528 млн. евро (1,3% от БВП) при излишък от 399 млн. евро (1% от БВП) за януари - юли 2013 г.

Търговското салдо за юли е отрицателно в размер на 76 млн. евро, но дефицитът е по-малък от този преди година - 241,3 млн. евро. За януари - юли търговското салдо е отрицателно в размер на 1,684 млрд. евро или 4,2% от БВП. За сравнение, търговският дефицит за същия период преди година е бил 1,507 млрд. евро (3,8% от БВП). Износът (по цени FOB) за месеца е 2,039 млрд. евро, като почти не се изменя на годишна база (спад 2,2 млн.) За януари - юли 2014 г. износът (FOB) е 12, 329 млрд. евро, което е с 355 млн. евро по-малко на годишна база. Вносът (FOB) за юли 2014 г. е 2,115 млрд. евро, като намалява с над 167 млн. (7,3%) спрямо юли 2013 г. За първите седем месеца вносът (FOB) е 14,013 млрд. евро (спад с 1,3% на годишна база).

Капиталовата сметка е положителна - за 90,5 млн. евро или с 51 млн. повече от юли 2013 г.

Положителни са и данните за финансовата сметка, по която е регистриран излишък от 713,5 млн. евро при едва 29,4 млн. евро за юли 2013 г. Той оформя и голяма част от излишъка, натрупан от началото на годината - близо 890 млн. евро (2,2% от БВП). За сравнение, финансовата сметка оказваше дефицитен натиск върху платежния баланс за седемте месеца на 2013 г. в размер на 912,4 млн. евро (2,3% от БВП).

Основна заслуга за тези резултати имат портфейлните инвестиции в страната, които нарастват с 1,369 млн. евро, при намаление от 5 млн за юли 2013 г. Рязкото покачване се дължи основно на емитираните от правителството дългосрочни облигации на външните пазари за 1,336 млрд. евро.

Преките чуждестранни инвестиции в страната възлизат на 74 млн. евро (246 млн. евро за юли 2013 г.). За януари - юли те са 825 млн. евро (2% от БВП) при 1,071 млрд. евро (2,7% от БВП) година по-рано.

Под формата на инвестиции във валути и депозити зад граница, страната е напуснал капитал на стойност 564 млн. евро.

За отчетния месец статия „грешки и пропуски” е отрицателна в размер на 601,3 млн. евро при  -11.9 млн. евро за юли 2013 г. Резервните активи на БНБ7 се повишават със 797 млн. евро при ръст от 250 млн. година по-рано. За януари - юли те нарастват с 571 млн. евро (спад от 267,4 млн. евро за първите седем месеца на 2013 г.

Подкрепи Economic.bg