България получи първите 45 млн. лв. от търговия с емисии

Депутатите започват новата 2013 година със Закона за климата

Нона Караджова, министър на околната среда и водите

340 ~ 7 мин. четене
Автор: Таня Киркова

- Г-жо Караджова, бихте ли оценили изминалата година от гледна точка на действията и случващото се в областта на околната среда?

Първото много важно нещо, което бих отбелязала за 2012 г. е, че през миналата година положихме стабилна основа за управление на отпадъците в страната. Министерството разработи, заедно с  всички заинтересовани страни и в резултат на много консултации и срещи, нов Закон за управление на отпадъците, основан на коренно различна философия за необразуване на отпадъци и йерархия при тяхното повторно използване и рециклиране.

Заложиха се административни и финансови инструменти, които активизираха изключително много кметовете на общини да разработят своите проекти на системи за съхранение, разделно третиране и рециклиране на битовите отпадъци.  Почти всички региони, които бяха определени за финансиране по Оперативна програма "Околна среда" - Столична община и останали регионални общински сдружения, се съюзиха и разработиха своите проекти. Те бяха одобрени и в момента са в различен етап на изпълнение.

Системите за управление на отпадъците ще обхванат над 3.5 млн. жители, които ще имат съоръжения за 20-30 години напред. Тези граждани на България ще имат екологичната инфраструктура, чрез която да постигнат европейските цели за рециклиране на боклука и за биоразградимите отпадъци, поставени на държава и на конкретните общини. От друга страна в резултат на голямата финансова помощ на ЕС и на държавния бюджет, който съфинансира програмата за отпадъците по ОП "Околна среда", населението ще има социално поносими такси "битови отпадъци".

България като страна член на ЕС е задължена да изгради тези съоръжения на стойност над 750 млн. лв. и ако нямахме европейското финансиране, инвестициите в значителна степен трябваше да се осигурят от такса "битови отпадъци".

За първи път беше въведено законодателство в областта на оползотворяване на строителните отпадъци, благодарение на 2-годишна работа на министерството с широк кръг от специалисти от университети в България, от Строителната камара и ползване опита на страни, напреднали в тази област, предимно на Австрия.

През изминалата година на територията на страната има почти 30 инсталации, на които се отделят полезните компоненти от отпадъците, и се насочват за преработване в нашите стъкларски заводи, във фабриките за хартия и за пластмаси. Анализите показват, че през последните 2-3 години са създадени над 1000 работни места в индустрията с отпадъци.

С Министерството на труда и социална политика стартирахме национална програма за зелени работни места, която осигурява заплащане на минимална работна заплата и осигуровки в продължение на 6 месеца. Програмата даде възможност на прохождащата рециклираща индустрия да набере работници и да ги обучи. В началото на януари ще обявим програмата за зелени работни места за 2013 г.

 

- Започнахте да говорите за проектите за депа и системи за отпадъци. Какво е изпълнението по другите приоритетни направления на ОП "Околна среда"?

В областта на проектите за управление на ВиК инфраструктурата е преодоляно мъчителното забавяне при стартиране на програмата и на готови, и качествени идейни проекти. Сега наблюдаваме изключителна активност на общините.

В момента са одобрени и са в различна фаза на изпълнение, проекти във ВиК сектора за изграждане на над 12 млн. метра водопроводна инфраструктура, над 14 млн. метра канализационна инфраструктура и над 80 пречиствателни станции, които се изграждат за първи път или се разширяват и реконструират в съответствие с европейските изисквания.

От екологична гледна точка строителството на пречиствателните станции или тяхното разширение, реконструкция и въвеждане на стъпала за азот и фосфор, означава, че стотици милиони куб. м. непречистена вода годишно, които в момента отиват в нашето море и нашите реки, няма да се изливат директно от канализационните мрежи. Ще се подобри състоянието на реките и на черноморското ни  крайбрежие. Многократно ще се намалят и загубите на вода от водопроводните мрежи.

Пречиствателните станции, канализационните и водопроводни мрежи са скъпи съоръжения, които се изграждат с безвъзмездна помощ от ЕС, съфинансиране от държавния бюджет и в минимална степен от общините. Ако не бяхме успели да активираме отново ОП "Околна среда", за да изградим тази инфраструктура, щеше многократно да се увеличи цената за ВиК услугите.

В областта на биоразнообразието са договорени всички средства по ОП "Околна среда". За 11-те природни парка, трите национални парка и редица резервати, са разработени и се изпълняват проекти. В резултат има изградена или в момента се изгражда туристическа инфраструктура, която ще подпомогне устойчивото развитие на регионите и населените места, които са в близост до невероятни природни забележителности от националната съкровищница на България.

Договорено е безвъзмездно финансиране на проекти за туристическа инфраструктура и биоразнообразие на стойност 200 млн. лв. Много важна чисто природозащитна дейност е възстановяването на застрашени местообитания или проучване и мониторинг на неизучени места. Много е широк диапазонът на природозащитните дейности, които се изпълняват от нашите експерти, на природните и националните паркове, резерватите и от консултантски организации от учени от Българска академия на науките и неправителствени организации с много богати познания в тази област.

Всички проекти отговарят на световната стратегия за биоразнообразие, приета на Х Конференция на страните по Конвенцията по опазване на биоразнообразието през 2010 г. Нейната основна цел е да се спре загубата на биоразнообразие в световен мащаб.

Независимо от забавения старт на оперативната програма, направихме така, че за 2012 г. всички отпуснати безвъзмездно средства от еврофондовете да се усвоят. Дори надхвърлихме минимума, определен от ОП "Околна среда". Не бива да пропускаме и друг шанс, който се реализира през тази година - използване на приходите от международната търговия с въглеродни емисии.

 

- Продадохте на Австрия спестени държавни квоти от емисии на парникови газове срещу зелени инвестиции…

Да. И резултатът е, че на територията на страната приключиха или са във фаза на изпълнение, 73 проекта с мерки за енергийна ефективност. Те се изпълняват с приходи, които нямаше да ги има, ако не бяхме договорили сделката с Австрия.

Проектите са за изолация, смяна на дограма, на горивната база - мазут с пелети или газ. Освен екологичния ефект, се спестяват стотици тонове парникови газове, само от тези проекти. Намаляват се няколко пъти разходите за ток и топлина на училища, детски градини, читалища, на спортна зала, болници и други социални обекти.

България беше първата държава в Европа, която подготви и изпълни всички условия и изисквания за участие в ранните търгове по Европейската схема за търговия с емисии, която стартира от 2013 г. и ще се изпълнява до 2020 г. По ред причини ЕК реши да се направят търгове още преди началото на 2013 г.

С помощта на БНБ, Комисията за финансов надзор и Министерство на финансите направихме отличен екип и в резултат между 11-те участници в европейската схема за търговия с емисии, сме страната, която вече получи приходи от предварителните търгове. През декември по специална сметка на БНБ на България са приведени първите 45 млн. лв.

Смятам, че имаме отличен административен капацитет, който стартирайки от 0 човека през 2009 г., в момента е една изключително стабилна дирекция от експерти, признати на международно ниво. Това са реалните резултати в парично изражение и намалени емисии на парникови газове от работата на отличния екип в областта на климата, който създадохме в министерството.

Освен това те разработиха Закон за климата, който вече е в парламента и предстои да се гледа на комисии веднага след Нова година.

 

- Водната стратегия…?

След десетилетия се обединихме около ясни координиращи механизми за управление и развитие на водната инфраструктура в страната, които бяха почти 100% подкрепени от парламента. Това е документ, който положи основите за така наречените предварителни условности за ползване на еврофондовете през следващия програмен период.

Преди ЕК да ги обяви, ние вече ги бяхме заложили в националната водна стратегия.

 

- Кои са те?

Едното от тях, например, е за въвеждане на стимули за пестене на вода чрез таксови и ценови механизми.

В стратегията заложихме и вече се разработва в законодателството въвеждане на двутарифен модел за водата и водните услуги, така че по-спестовните граждани и бизнес, ще плащат по-ниска цена, а тези които не са настроени екологично и не считат, че цената им е бреме, ще плащат по-скъпо. Така е в много страни.

Разработихме задание за изграждане на национална система за ранно предупреждение за наводнения на територията на цялата страна, което вече е одобрено. Централният пункт на системата ще се намира в министерството. Той ще обединява и обработва информацията за валежи, снежна покривка, ниво на реки, ниво на язовири от огромен брой източници. След обработка по електронен път информацията ще бъде подавана на най-ранен етап към всички отговорни държавни институции - към областни управители, общини или Гражданска защита. 

Така на най-ранен етап ще могат да се предотвратят човешки жертви и материални щети от евентуални природни бедствия.

Направили сме вече заданието. През 2013 г. ще изработим пилотен модел за поречието на река Искър. След тестване на системата за басейна на голямата река, ще въведем системата за цялата страна.

 

- Какви са приоритетите и задачите ви през първите 6 месеца на 2013 година?

Смятам, че стабилната основа, която бе заложена в законодателството и в прилагащи мерки в областта на отпадъците, водите, биоразнообразието и климата, имат такъв характер, че няма как да не бъдат продължени и през втората половина на следващата година. Независимо какво ще се случи, смятам, че тази основа е един необратим процес, който трябва да продължи.

Първата задача през новата година е да защитим Закона за изменение на климата и той да бъде приет от парламента. Цел ни е и да разработим промените в Закона за водите, които произтичат от приетата Национална водна стратегия.

Искаме да продължим да подпомагаме общините за изпълнение на техните проекти по ОП "Околна среда", както в областта на отпадъците и ВиК инфраструктурата, така и в областта на биоразнообразието. Успоредно с това, някъде в края на април да сме напълно готови с първия вариант на новата ОП "Околна среда" за периода  2014-2020 г.

Подкрепи Economic.bg