Българският факторинг пазар ще достигне 1.5 млрд. евро през 2012 г.

Ръстът на този бизнес се дължи на няколко фактора, сред които високата междуфирмена задлъжнялост, казва Владимир Вачков, мениджър "Факторинг" в управление "Корпоративно банкиране" на Пощенска банка

Автор: Атанас Христов

Г-н Вачков, какъв е обемът на факторинг пазара в България към момента - като обем и отпуснат брой кредити?

Към настоящия момент в България няма официална статистика, която да показва колко са като брой факторинг сделките или какъв е обемът на този пазар.

По наши вътрешни проучвания и анализи обемът на факторинг пазара за 2011 г. е малко над 1 млрд. евро, т.е. имаме близо двоен ръст спрямо оборотите за 2010 г., които по данни на FCI (международна факторинг асоциация) бяха 550 млн. евро. Това е сериозно постижение за пазара в етап на криза.

Ръстът се дължи на няколко фактора, като основният е, че повечето играчи на пазара са банки или свързани техни компании, които считат факторинга за по-ниско рисково оборотно финансиране в сравнение със стандартния оборотен кредит. Това го прави предпочитана форма за предлагане при краткосрочно финансиране. Другият фактор, който е катализатор на динамичното развитие, е наличието на голяма междуфирмена задлъжнялост.

Факторингът е продукт, чието обезпечение са единствено търговските вземания на клиентите и затова е най-подходящ в конкретната ситуация. Той е вид цесия и чрез него клиентите ни прехвърлят вземанията, които имат от контрагенти по търговските си договори. След това получават финансиране до 85% от стойността на фактурите с включен ДДС. При всички положения, прехвърлени и финансирани от фактора могат да бъдат единствено фактури със срокове на отложено плащане, които са свързани с регулярната дейност на компанията и които не са просрочени.

Какъв е делът на Пощенска банка?

Пощенска банка е първата банка на пазара, предлагаща факторинг услуги - още от 2004 г. От 2006 г. освен експортен факторинг започнахме да предлагаме и факторинг с регрес за българския пазар. За миналата година успяхме да станем лидери в експортния факторинг с 55% дял на пазара, като делът ни от цялостния пазар е 35% или само с един процент зад основния ни конкурент УниКредит Факторинг.

Експортните фирми ли предпочитат факторинга и по-подходящ ли е той за тях?

Експортните компании, познавайки преимуществата на продукта, са привлечени основно от добавената стойност, която им предоставяме спрямо стандартното оборотно финансиране. А именно - предлаганото от Пощенска банка проучване на платежното поведение и финансово състояние на техните контрагенти, което е особено важно при стартиращи търговски взаимоотношения. Ние осигуряваме и до 100% покритие на кредитния риск в случай на неплатежоспособност, несъстоятелност или ликвидация на чуждестранния партньор. При необходимост предлагаме и специализирана намеса за събиране на вземанията.

Реално чрез факторинга клиентът от една страна получава финансиране, а от друга се чувства сигурен и спокоен, че ако нещо се случи с купувача, до 90 дни след падежа на фактурите Пощенска банка ще му възстанови до 100% от вземанията. Основните разлики със стандартното застраховане на вземания е размерът на покритието, който при факторинга достига до 100%. Не по-малко важни са и значително по-кратките ни срокове за изплащане при щета - едва 90 дни при съизмерими цени.

Каква е схемата при българските компании?

Факторингът е сделка тип "цесия", като според българското законодателство продавачът е длъжен да уведоми с писмо купувача за прехвърлянето на вземанията в полза на факторинг компанията. Самата схема на работа е сходна с тази на експортния факторинг, като основната разлика е, че за местния пазар се предлага основно факторинг с регрес, т.е. банката не носи рисковете, свързани с финансови затруднения на длъжниците. Затова и самият продукт е значително по-евтин от експортния факторинг и като цена е съизмерим с лихвите по стандартен оборотен кредит.

 

Всички фирми ли могат да ползват услугата?

При нас в момента могат да кандидатстват фирми с оборот от над 2 млн. лв. за миналата година. Опитваме се да разширим сегмента, защото междуфирмената задлъжнялост в България е висока и целим повече дружества да могат да се възползват от факторинга. В момента разработваме продукт, който се надяваме да може да се предлага на по-широка аудитория.

 

Имате ли любими фирми - от гледна точка на дейност или индустрия, в която работят?

Нямаме предпочитания. По-скоро всичко зависи от индивидуалното финансово състояние на клиентите и техните котрагенти. Факторингът е продукт b2b - не може да се изкупят вземания на физически лица. Може да се каже, че сектори със сериозен потенциал за предлагане на факторинг са бързооборотните стоки, горивата и металите. Всяка една търговия на едро при срокове на отложено плащане е подходяща за факторинг.

Факторингът е удобен продукт, чрез който се поемат поръчки с по-дълги срокове на отложено плащане - до 90, дори до 120 дни. Това са сроковете, налагани все по-често от мултинационалните комании на пазара, без да се затрудни паричният поток на компанията.

Споменахте предимствата... какви са обаче недостатъците на факторинга спрямо другите форми на финансиране?

Като цяло продуктът има повече положителни страни.

Факторингът е много гъвкаво и новаторско финансиране. Опитваме се продуктът да следва "пулса" на бизнеса, да увеличаваме лимитите при нарастващите поръчки и да ги коригираме според очакванията на клиентите ни. Масовата практика е лимити на контрагенти да се променят през седмица, докато това не може да се случи при ползван лимит за оборотно финансиране, където е желателно клиентът да си е разчел добре паричния поток поне за година напред и всяка една корекция отнема значително повече време.

Какво е бъдещето на българския факторинг пазар?

 Според нашите прогнози продуктът е със значителен потенциал, като очакванията ни, както и тези на колегите в сектора, са за ръст от 25-35% на годишна база за 2012 г. Този ръст ще дойде от сериозната междуфирмена задлъжнялост, както и от факта, че продуктът в България е едва 2% от БВП, за разлика от развитите европейски държави, където делът му е 5-6%. Пазарът спокойно може да достигне 1.5 млрд. евро.

Нашата визия е да продължим да влагаме все повече усилия за разширяване на пазарния дял на Пощенска банка на вътрешния пазар, който има голям потенциал. Ще отчетем над 50% ръст за 2012 г., което говори за сериозния ни интерес за лидерска позиция в сектора.

Къде е България на международната карта на факторинг пазара?

Твърде малки сме - като държава, като икономика и като факторинг пазар.

Коментари: 0