Дефицитът в бюджета се увеличи до 286.4 млн. лв.

Фискалният резерв към 30 април 2013 г. е 5.4 млрд. лв.

84 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Дефицитът в държавния бюджет в края на април 2013 г. се е увеличил до 286.4 млн. лв. спрямо 217.1 млн. лв. за съпоставимия период на миналата година, сочат данните на Министерство на финансите (МФ) за бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП). Отрицателното салдо се формира от дефицит по националния бюджет от 126.3 млн. лв. и дефицит по европейските средства от 160.1 млн. лв.

Една от причините за дефицита е, че в края на април авансово по бюджета на Държавното обществено осигуряване бе предоставен ресурс в размер на около 100 млн. лв., във връзка със своевременното изплащане на пенсии и обезщетения за месец май, предвид предстоящата дълга серия почивни дни, обясняват от МФ.

На месечна база, за април 2013 г., бюджетното салдо по КФП е положително в размер на 509.2 млн. лв., при 473.8 млн. лв. за април 2012 година.

Постъпилите приходи и помощи на консолидирано ниво към края на април са 9.29 млрд. лв., или 30.4% от разчетите за 2013 г. Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на април са 7.39 млрд. лв., което е 79.5% от общите постъпления по КФП. Неданъчните приходи и помощите са 1.9 млрд. лв., или 26.5% от разчета за годината.

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към 30 април 2013 г. възлизат на 9.58 млрд. лв., което е 30.2% от годишния разчет. Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена за четирите месеца на 2013 г. от централния бюджет възлиза на 395.7 млн. лв.

Фискалният резерв към 30 април 2013 г. е 5.4 млрд. лв.

Подкрепи Economic.bg