Дъщерните на Е.ОН излизат на борсата

КФН потвърди проспектите на "Е.ОН България мрежи" и "Е.ОН България Продажби"

60 ~ 2 мин. четене

Комисията за финансов надзор (КФН) е потвърдила проспектите за публично предлагане на по 33% от "Е.ОН България мрежи" АД и "Е.ОН България Продажби" АД. Решението е взето на днешното заседание на надзора.

Емисията на "Е.ОН България Мрежи АД" е в размер на 1 318 000 лева, разпределени в същия брой обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството, и за публично предлагане на 434 940  броя акции от същата емисия, представляващи 33% от капитала на "Е.ОН България Мрежи" АД.

Също така регулаторният орган потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от "Е.ОН България Продажби" АД. Емисията е в размер на 1 501 000 лева, разпределени в 1 501 000 броя обикновени акции с номинална стойност 1 лев всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството, и за публично предлагане на 495 330 броя акции от същата емисия, представляващи 33% от капитала на "Е.ОН България Продажби" АД.

Надзорният орган вписа емисия акции, издадени от "Хелт енд Уелнес" АДСИЦ, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 14 867 160 лв. на 44 601 480 лв. Издадената емисия е в размер на 29 734 320 лв., разпределена в 2 973 432 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв. всяка, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Потвърден е и проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от Веи Проджект АД. Емисията е в размер на 1 000 000 (един милион) евро, разпределени в 20 (двадесет) броя обикновени, безналични, лихвоносни, облигации с номинална стойност 50 000 (петдесет хиляди) евро всяка. Вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН с цел търговия на регулиран пазар и вписва „Веи Проджект” АД като емитент.

Също така издаде допълнителен лиценз на "Интерамерикан България" ЗЕАД за извършване на застрахователна дейност по следните рискове:
- „Рискове свързани със заетостта”
- „Лошо време”
- „Загуба на доходи”
- „Други финансови загуби (нетърговски)”
- „Други финансови загуби”

Подкрепи Economic.bg