ЕС иска да възроди предприемачеството

За последните 7 години сме подпомогнали българските малки и средни фирми с близо 1 милиард евро, казва експертът от ГД „Предприемачество и индустрия“ на ЕК Алесандро Бутиче

Интервю:

3845 ~ 6 мин. четене
Автор: Ивета Балевска

Г-н Бутиче, кои са основните инициативи на Дирекция „Предприемачество и индустрия” за подпомагане на малките и средни предприятия /МСП/?

Законът за Малкия Бизнес /SBA/  и залегналият в него принцип  “Първо мисли за малките” е крайъгълният камък  в действията на Европейския съюз за защита на малкия и среден бизнес. Този закон беше приет през 2008 г., точно когато започна и финансовата криза, и поради тази причина неговата цел беше да се подпомогнат дребните бизнесмени в Европа, да  получат подкрепата, от която имаха нужда, за да могат да се закрепят. Този закон успешно постави малките и средни предприятия в центъра на вниманието на европейските политици. На практика това означава, че както ЕК, така и страните-членки трябваше да осигурят всички законови норми и правила, които дават възможност на по-малките предприятия и фирми лесно да ги приемат и прилагат. През 2011 г. беше направен отново преглед на закона, и тогава бяха определени основните мерки, които трябваше да предприемат ЕК и отделните държави-членки, за да улеснят малките и средни предприятия при усвояването на средства и достъп до пазарите, за по-успешното преодоляване на адмистративните бариери и за стимулиране на предприемачеството, включително сред жените и младите хора.

Как работи вашата дирекция по такива програми с български предприятия и какви са вашите наблюдения за развитието на този сектор у нас?

Колегите от Дирекцията за индустриална политика и подпомагане на малките и средни предприятия  поддържат постоянни контакти с представители на бизнеса от Българня. Те им предоставят безвъзмездни консултации за по-лесното разбиране и прилагане на европейските препоръки и нормативни документи, които се правят в докладите за напредъка и развитието на страната ви и са свързани с провеждането на реформи. Помощ оказваме и при събирането и обработването на информация и данни, предоставени от компетентните европейски институции.

Европейската комисия отдава голямо значение и оказва значителна помощ на Консултативните Съвети по въпросите на бизнес-контактите, на брокерския и технологичен обмен. Такива съвети са създадени във всички страни-членки, включително и в България. Те са  част от Европейската Мрежа на Предприемачите, която в България се  ръководи  от Фондация ПИК /Приложни изследвания и комуникации/ -  (The Applied Research and Communications Fund (ARC Fund)

Европейската Програма „ДЖЕРЕМИ” /JEREMIE/ работи много успешно в проблемните региони и области, в  които достъпът до финансови средства е по-труден. Над 4000 фирми вече са се възползвали от  възможностите на програмата за подкрепа  и  отпускане на нисколихвени  банкови кредити.

Въпреки относителния напредък между 2007 и 2011 г., икономиката на България все още се характеризира с ниска производителност и преобладаване на ниско- и средно-технологични производства, като най-силно са развити секторите, свързани с храни, напитки и тютюн. Преходът от икономика, базирана предимно върху източници на суровини, към икономика, основана на иновациите, представлява истинско предизвикателство. Все пак,  компаниите, използващи средна и висока технология,  произвеждат 29% от общата добавена стойност и осигуряват заетост на 21% от работната сила в производството. В рамките на Стратегията Европа 2020, България се стреми да инвестира 1,5% от БВП в изследвания и развитие до 2020 г., което е твърде амбициозно, като се има предвид, че текущата интензивност е малко над 0.5%.

Какви са различните форми на подпомагане за малките и средни предприятия?

Програмата COSME – това е най-важната програма за периода 2014-2020 и означава Конкурентноспособност на малките и средни предприятия. Тази програма ще даде нов тласък на европейската икономика чрез улесняване  достъпа до кредити и пазари вътре и извън Европа за малките и средни предприятия и чрез създаване на благоприятна среда за  по-нататъшния им  просперитет. Необходимо е  само да посетите финансовия портал на ЕС и да се свържете с някоя от над 1000-та финансови институции, които работят с нас и след това - да кандидатствате за финансиране. Процедурата за кандидатстване е абсолютно същата, каквато се използва при  обикновен банков кредит. В България  ние работим с над 20 банки и фондове за дялово участие, за да може да се улесни достъпът до финансиране.

Нашата подкрепа към българските предприятия вече показва  впечатляващи резултати. През последните 7 години Европейската инвестиционна банка предостави на български малки и средни предприятия кредитни линии за почти 1 млрд. евро. В рамките на програмата на ЕС JEREMIE  ние сме подпомогнала над 6000 малки и средни предприятия в България с повече от 465 милиона eвро.

Разкажете повече за новите програми през програмния период 2014-2020 г. за подпомагане на предприемачеството.

Най-важният аспект, свързан с предприемачеството за периода 2014-2020,  си остава Планът за действие. Неговата основна цел е отново да бъде “запалена искрата” на предприемаческата дейност в Европа. Поучванията показват, че много по-малко европейци се замислят дали да започнат собствен бизнес, в сравнение с жителите на много други  развити икономики (напр.  Китай -   56%, САЩ - 51%, Европа -  37%) – това са данни на Евробароматърза 2012 г.  и показва твърде тревожна тенденция, тъй като предприемачеството е един от най- мощните двигатели  на икономическия растеж. В Плана за действие  се призовават  администрациите на всички нива да предприемат необходимите действия по три "стълба"-1. Обучение  по предприемачество; 2 Създаването на подходяща среда, в която предприемачите могат да се развиват и да разширяват своя бизнес; 3. Промотиране на различни модели към  специфични групи от потенциални предприемачи.

Намерението ни е  през следващата година да създадем - на ниво ЕС – Мрежа за  предприемаческо обучение.Чрез нея ще се подпомага  обучението в цяла Европа. Много важно е да достигнем и до онези специфични групи в обществото, които са по-слабо представени в средите на предприемачите, както и към онези, които по-трудно биха могли да се възползват от традиционните услуги и обучения - жените, възрастните хора, младежите и мигрантите.

Нека да дам пример с предприемачеството и бизнеса сред жените. Техният потенциал като творчески възможности и предприемачески умения все още не се  използва достатъчно. Днес дамите представляват само 34.4 % от занимаващите се със собствен бизнес в рамките на целия Европейски съюз,  и около 30% от стартиращите някакъв вид предприемаческа дейност. Това е и една от причините основните инициативи в Плана за действие в областта на предприемачеството да са насочени към дамската част от населението.  

В рамките на друга важна финансова инициатива – COSME, през 2014 г. ще отбележим 5-та годишнина на Програмата  Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE)  /ЕРАЗЪМ -  за Млади  Предприемачи /. Това е мобилна схема, базирана  на една много обикновена, но твърде ефективна концепция: нови или начинаещи предприемачи биват приемани да гостуват на предприемачи с богат опит от друга държава за около 6 месеца. През този период те си сътрудничат като равноправни партньори, обменят идеи и допринасят взаимно за развитие на бизнеса си. До сега са реализирани 2500 такива обмена, 5000 предприемачи  са били одобрени, а други 9000 са кандидатствали веднага след стартирането на Програмата. До 2020  смятаме, че ще бъдат осъществни около 10 000 обмена. Към момента програмата се прилага от близо 180 местни организации, подкрепящи бизнеса във всички сектори, в цяла Европа, включително и в  България.

Сред целите на европейската политика към предприятията е намаляване на бариерите пред предпримачите и стимулиране на нови предприемачи. Какво сочи статистиката в последните години – по-лесно ли е да се стартира бизнес в рамките на ЕС и в рамките на България, конкретно?

Както Комисията, така и страните-членки полагат съществени усилия, за да могат да бъдат реализирани  различните реформи и инициативи в подкрепа на малкия бизнес. Така например, през 2012 г. са били необходими средно 5.4 дни и 372 евро за стартиране бизнеса на частно ООД. За сравнение -  през 2007 г. за същото са били необходими 12 дни и 485 евро. Това  се дължи до голяма степен на подобряване обмена на добри практики и опит, финансирани от Програмата Ecentral U CIP, която е предшественик на програмата COSME. Надяваме се ситуацията да се подобри още повече в периода 2014-2020.

В какво се изразява индустриализацията на Европа и в каква насока икономиката на общността има нужда от преструктуриране?

През март 2014 г. Европейският съвет подкрепи нашия “План  за възраждане на европейската индустрия” /For a European Industrial Renaissance/, като основно средство за насърчаване на инвестициите, стимулиране на иновациите и  възстановяване на работни места в предприятията на територията на цяла Европа.  За пръв път  на Среща на високо равнище на  ЕС се дискутираха въпроси на индустрията, което показва, че  страните-членки са  готови за решителни съвместни действия при преодоляване на слабостите на ЕС в индустриалния сектор. Като цяло, ние се нуждаем от ре-индустриализация, която да бъде  иновативна, “зелена”, технологически  напредничава и модерна. За тази цел , Планът на ЕК включва основните рамкови условия като например:  достъп до финансиране, насърчаване на иновациите и уменията, прилагане и изпълнение на законодателството, свързано с вътрешните пазари.

Цялото интервю четете в новия брой на сп. ИкономикаПодкрепи Economic.bg