Финансовата инспекция откри множество нарушения на ЧЕЗ

Резюме на резултатите от извършена проверка в "ЧЕЗ Разпределение България" АД

332 ~ 3 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) извърши проверка в "ЧЕЗ Разпределение България" АД. Проверката беше планирана в годишния план на агенцията за 2012 г. Дружеството беше проверено в качеството му на възложител на обществени поръчки. Задачите на проверката бяха свързани със спазването на нормативната уредба в областта на обществените поръчки на извършените разходи от ЧЕЗ за доставки, услуги и строителство през 2011 година.

Проверката на финансовите инспектори установи, че през 2011 г. дружеството не е прилагало режима за възлагане на обществени поръчки при наличие на всички основания за това, като са установени:

1. Три непроведени процедури за обществени поръчки за:


- Одиторски услуги на стойност 172 445 лв. без ДДС по договор № 11-173/09.12.2011 г. За нарушението са връчени 2 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), единият от които е за юридическото лице;
- Телефонни услуги на "БТК" АД на стойност 92 735 лв. без ДДС. За нарушението е връчен един АУАН;
- Услуги по осигуряване на самолетни билети за 87 867 лв. без ДДС. За нарушението е връчен един АУАН.

Непровеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка е едно от най-съществените и тежки нарушения на нормативната уредба в областта на обществените поръчки По този начин възложителят нарушава основните принципи за публичност и прозрачност при разходването на средства за дейност от обществено значение.

2. Една неоснователно проведена процедура за обществена поръчка чрез договаряне с покана за:

"Мерки за подобряване на показатели SAIDI и SAIFI и автоматизиране на избрани извади на СрН в ЧЕЗ Разпределение България". В резултат на незаконосъобразно проведената процедура е подписан договор № 11-112/21.07.2011 г. между "ЧЕЗ Разпределение" АД и EGU BRNO a.s. за 69 300 лв. без ДДС. За нарушението е връчен един АУАН.

Процедурата на договаряне с покана се провежда при строго определени от законодателството условия, каквито не са били налице в конкретния случай. Това е най-непрозрачният вид процедура по реда на НВМОП предвид това, че възложителят изпраща покана до едно или няколко конкретно определени от него лица за участие в договарянето. При този вид процедура не се публикува обявление за обществената поръчка, поради което е силно ограничено участието на лицата, които могат да кандидатстват за нея.

3. Пет случая на обществени поръчки, в които не са събрали не по-малко от три оферти по реда на НВМОП:

- услуги за техническо обслужване на автомобили за 49 712 лв. без ДДС, за което е връчен едни АУАН;
- пощенски услуги за 20 829 лв. без ДДС, за което е връчен един АУАН;
- нотариални услуги за 37 185 лв. без ДДС, за което е връчен един АУАН;
- услуги по физическа охрана за 20 000 лв. без ДДС, за което е връчен един АУАН;
- охрана със сигнално охранителна техника за 26 829 лв. без ДДС, за което е връчен един АУАН.

4. Нарушения при провеждането на процедури за обществени поръчки:


- задължителната информация за изпълнен договор не е изпратена за вписване в Регистъра по обществени поръчки, за което е връчен един АУАН;
- информация за сключените договори: № 110411001599/28.10.2011 г. за застраховане на дълготрайни и краткотрайни материални активи - собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД и № 031/11/30.09.2011 г. за предоставяне на нереволвиращ кредит с максимален размер до 70 000 000,00 лв. не е изпратена за вписване в Регистъра по обществени поръчки в законоустановения 7-дневен срок.

"През 2011 г. "ЧЕЗ Разпределение България" АД е възлагала дейности за доставки и услуги на дъщерното си дружество "ЧЕЗ България" ЕАД без провеждане на процедури за обществени поръчки. В тези случаи те са се позовали на разпоредбата на чл.12, ал.1, т.6 от ЗОП, в която е въведена хипотезата на чл.23 от Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Съгласно това изключение на ЗОП, законът не се прилага за договори за услуги, доставки или строителство, сключвани от възложител по чл.7, т.5 или 6 със свързано предприятие, при условие, че поне 80 % от неговия среден годишен оборот от реализираните услуги, доставки или строителство за последните три години е от предоставянето им на свързани предприятия. Така през 2011 г. между двете дружества са сключени договори, в резултат на които:

- 83 % от осчетоводените през 2011 г. разходи за външни услуги са за сметка на свързаното предприятие "ЧЕЗ България" ЕАД ( разходи общо за 65 605 282 лв. без ДДС, от които 54 142 336 лв. без ДДС за услуги, предоставяни от "ЧЕЗ България" ЕАД);

- 92 % от осчетоводените през 2011 г. разходи за материали са за сметка на свързаното предприятие "ЧЕЗ България" ЕАД ( разходи общо 5 342 145 лв. без ДДС, от които 4 934 552 лв. без ДДС за доставки, осъществявани от "ЧЕЗ България" ЕАД).

Подкрепи Economic.bg