Годишната печалба на пенсионните дружества с 15% ръст

Пенсионноосигурителните дружества приключват 2011 г. с приходи от 98 952 000 лв.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2011 г. с общи приходи в размер на 98 952 000 лв., стана ясно от обявените от Комисията за финансов надзор окончателни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г.

Сумата представлява увеличение с 14.17 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2010 г.

Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2011 г. в размер на 22 708 000лв., което представлява увеличение на този показател с 15.16 на сто в сравнение с 2010 г.

Към 31 декември 2011 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми, достига 3 992 506 лица, което представлява нарастване със 109 623 лица или с 2.82 на сто спрямо осигурените към края на 2010 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към края на декември 2011 г. се равняват на над 4.572 млрд. лв. и регистрират ръст от 585 324 000 лв. или 14.68 на сто в сравнение с нетните активи за същия период на предходната година.

Окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2011 г. в голяма степен се припокриват с обявените от КФН през февруари тази година предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване. Известни различия се наблюдават при някои финансови показатели на пенсионноосигурителните дружества като: общи приходи (увеличение с 651 000лв. в сравнение с предварителните резултати), общи разходи (увеличение със 156 000 лв.), финансов резултат преди данъци (увеличение с 495 000лв.) и нетен финансов резултат (увеличение с 386 000лв.).

 

Коментари: 0