Инвеститорски дилеми

Тенденция на спад на доходността на държавните облигации е към своя край. Играчите вече ще разчитат на кратки падежи на бондовете и на други алтернативи

Последните години беше лесно да се спечелят пари на капиталовите пазари. Човек трябваше само да инвестира в облигации и печалбите се появяваха. Доходността намялява драстично и по този начин осигурява на притежателите на облигации курсови печалби. Но сега се появява тенденцията на застой. През последните седмици е имало много голямо покачване на доходността, което беше интерпретирано от някои участници на пазара като "повратна точка", т.е. края на рекордно ниските лихвени проценти. Това звучи по-драматично, отколкото е в действителност.

Преди да се върнат печалбите, икономическата ситуация трябва да се подобри значително, централните банки трябва да намалят на ултра-експанзивната парична политика и инфлационният натиск трябва да продължи да се увеличава.

Това в момента, обаче, не се вижда. По-нататъшно намаляване на доходността на облигациите е малко вероятно. Държавите от еврозоната ще оставят в миналото мини-рецесията, американската икономика ще се разрасте с два процента, и развиващите се пазари запазват дела си от 4-8% като двигател на глобалната икономика. Това наистина е в рамките на обичайното темпо на растеж, но и е далеч от глобален спад.

Централните банки ще сложат край на своята политика на ниски лихвени проценти, а и разширяването на неконвенционални мерки от централната банка на САЩ е много вероятно, но не се очакват сериозни импулси.

Поглед върху алтернативите

Въпреки че темповете на инфлацията напоследък намаляват, базисната инфлация остава забележима. Също така нарастват рисковите фактори за повишение на цените през следващите години. Утихна нежеланието за рискови инвестиции на пазарните участници, така че държавните облигации вече няма да извличат ползата от най-добрите кредитни рейтинги в следствие на значителни парични притоци. Съответно се очаква печалбите да се стабилизират на сегашните нива и да се увеличат леко с оглед на следващите месеци.

Ето защо е важно да се предпочитат къси падежи или да се търсят други инвестиционни алтернативи. Досегашният лесен избор дръжавните облигации да се заменят с ценни книжа с фиксиран доход остава селективен. Много корпоративни облигации отбелязват значително увеличение в стойността, което намалява остатъчната възвращаемост. Тук е важно да не оставате заслепени от високи лихвени купони.

Остават атрактивни ипотечните облигации и облигации, деноминирани в чуждестранни валути, като австралийския долар или норвежката крона. За рискови инвеститори алтернатива са и дивидентните акции. Те имат по-висок рисков профил от облигациите, но и са много по-висока възвръщаемост.

 

Коментари: 0