Износът на суровини намалява

Според българската стопанска камара вносът на машини и оборудване се увеличава

През първото тримесечие на 2012 г. са изнесени стоки за 9,048 млрд.лв. На годишна база тази стойност е по-малко с 295 млн. лв или с 3,1%, показват изчисленията на експерти от Българската стопанска камара (БСК).

В 9 от 99-те основни стокови групи, по които се изследва развитието на износа, има с над 10 млн. лв. намаление, в сравнение с първото тримесечие на 2011 г.

На групите, включващи цветни метали, минерални горива, черни метали, бижутерия, машини и апарати, хартия, картони и изделия от тях, превозни средства (без кораби), облекла и дървен материал и изделия от него, се пада 71% от износа през първото тримесечие на 2012 г.

Намалението е от продукцията на преработващата промишленост и в по-голямата си част идва от по-малкото количество на изнесените стоки.

Например в групата на цветните метали намалението е 292 млн. лева и 62% от него се дължи на по-малкото количество стоки, а 38% - от по-ниските средни цени. За минералните горива намалението със 154 млн.лева и идва изцяло от по-малките изнесени количества. Средната цена е по-висока с 25%, но въпреки това нейният ръст само е намалил спада от по-малките количества изнесени стоки.

В 6 от 99-те основни групи има над 10 млн.лева увеличение на износа спрямо първото тримесечие на 2011 г. Делът на тези групи в износа на страната е 26%.

Най-голямо е увеличението в стоковата група „Руди" в размер на 154 млн.лв. Това увеличение се дължи почти по равно на по-високите количества износ и на по-високата средна цена. При групата на „Химични и фармацевтични продукти" увеличението от 65 млн.лв. идва изцяло от по-големите количества износ. Средната цена е с 5% по-ниска, но този фактор само е намалил сумата на увеличението на износа.

Ще се отнася до внесените стоки, то техният размер е 11,196 млрд. лв. Прирастът на годишна база е 912 млн. лв., или с 9.3%. Положителният резултат се дължи изцяло на по-високите средни цени. Количествата на внесените стоки са по-малко с 12%.

Прираст с над 10 млн. лева има на вноса в 8 основни групи. На тях се пада 67% от внесените количества. Групите са - машини и апарати, минерални горива, хранителни продукти, химични, включително фармацевтични продукти, строителни материали, стъкло, порцелан, фаянс, тютюн и тютюневи изделия. оптика и фотография, пластмаси и каучук.

Близо половината от увеличението на вноса идва от инвестиционните стоки и изцяло се дължи на по-големи количества внос, компенсирайки спада на средната цена с 2.5%.

Делът на хранителните продукти в увеличения внос през 1-то тримесечие на 2012 не е голям и е около 12%.

В 3 от 99-те основни групи вносът в сравнение с първото тримесечие на 2011 г. е по-малък с над 10 млн. лева. Делът на тези групи е 14%.

Изводите от анализа на БСК показва, че в резултат на намаления износ и увеличения внос значително нарасна отрицателното външнотърговско салдо на страната. За първото тримесечие на 2012 г. то достигна 2,148 млрд. лв. и на годишна база е 2,4 пъти по-голямо.

Според експертите спадът в износа се дължи преди всичко на цветните метали - с 292 млн.лв., минералните горива - със 154 млн.лв., и черните метали - с 84 млн.лв. и не може да бъде компенсиран от увеличения износ преди всичко на руди - със 154 млн.лв., химически продукти - с 65 млн.лв., хранителни продукти - с 54 млн.лв. и мебели - с 49 млн.лв.

Същевременно икономистите наблюдават, че при вноса увеличението се дължи предимно на машини и апарати - с 433 млн.лв., минерални горива - с 294 млн.лв., хранителни продукти - с 65 млн.лв. и строителни материали - с 35 млн.лв.

В спада на износа доминира намалението на количествата, а при ръста във вноса - по-високите средни цени, което е неблагоприятна тенденция в икономиката на страната, забелязват от БСК.

Според анализаторите увеличените средни цени на редица водещи експортни стоки като минерални горива, черни метали, облекла, хартия и други, не могат да компенсират драстичния спад в количествата, в резултат на което спадат и приходите от износа

От друга страна положителна тенденция във вноса е, че нарастването при инвестиционните стоки изцяло се дължи на по-големи количества, които изцяло компенсират спадналите средни цени с 2.5%. Засиленият инвестиционен внос създава условия за ускорено възстановяване на икономиката.

 

Коментари: 0