Железопътната инфраструктура е готова за зимата

В момента дружеството е в процес на усилена подготовка за осигуряване на нормална експлоатационна работа на своите съоръжения, увери Бисер Минчев, главен ревизор по безопасността в Национална компания \"Железопътна инфраструктура\" (НКЖИ)

3839 ~ 4 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева
- Инж. Минчев, обикновено месеците октомври и ноември са време за най-усилената подготовка за предстоящия зимен сезон. Каква е готовността на НКЖИ за поддържане на железопътната инфраструктура?

В момента ДП НКЖИ е в процес на усилена подготовка за осигуряване на нормална експлоатационна работа на своите съоръжения за предстоящата зима. Дейностите, които извършваме са на база дългогодишния ни опит и нормативно определените ни задължения.

Колегите от експлоатационния персонал на компанията извършват подготовка и профилактика на наличната техника за работа през зимата. За подготовката на съоръженията на осигурителната техника, телекомуникациите, електрозахранването и енергийния контрол за работа при зимни условия, са планирани и се извършват конкретни дейности, които се изпълняват съгласно утвърдени графици. Извършва се ежемесечен контрол по тяхното изпълнение.

С необходимите материали, нашите служители извършват ремонти и възстановяване на апаратура и съоръжения. На всички влекачи, автомобили и снегорини е извършен технически преглед  и са проверени и доставени акумулатори и резервни части, гуми, вериги за сняг и др. Закупуваме и допълнително материали и резервни части, които се изразходват по-интензивно през зимния сезон.

За нас е важно да подготвим наличната специализирана механизация при снегонавяване, с която осигуряваме непрекъсната проходимост на жп инфраструктурата. За разчистване на самият железен път и съоръженията са извършени прегледи на техническата изправност на горното строене на железния път (текущ път, гарови коловози, стрелки, неутрализация на безнаставов път); отводняване на земното платно (почистени са отводнителни канавки, предпазни канали, възстановени са стрелкови корита). Извършена е поправка и ремонт на мостове, водостоци и прелези, проверка и поправка на прелезната настилка.

За осигуряване на постоянен габарит на железния път и контактна мрежа, се извършва профилактично изсичане на растителността в близост до железния път. Тези дейности се извършват непрекъснато, тъй като е необходимо осигуряването на  габарит чрез изсичане на дървета и храсти, които се намират в сервитутната ивица на железния път.

- В случай на необходимост, готови ли аварийни екипи на Компанията за работа при бедствия и аварии?

До момента нашите екипи са доказали своите умения и адекватност в подобни ситуации. Личният състав на Компанията е инструктиран за работа при зимни условия. Актуализирани са и плановете за работа при бедствия и аварии и аварийните списъци на персонала по места.

Подготвили сме агрегати за аварийно захранване, извършена е проверка на МПС-та за работа при зимни условия.

За осигуряване на нормалното движение на влаковете през зимата, разполагаме със снегорини за разчистване на железния път. За нуждите на Компанията е в експлоатация и роторен снегорин, с висок капацитет, който работи при всякакви условия и снежни покривки, включително и заледени.

- Каква е готовността на жп гарите за приемане на пътници през зимния сезон?

Искам да подчертая, че поддържането на приемните здания и прилежащите им площи е част от ежедневните ангажименти на нашите служители.

Но тъй, като разговорът ни е насочен към зимната подготовка, мога за отбележа, че за осигуряване на проходимост през този сезон за влаковете и пътниците, извършваме проверка и ремонт на осветлението на гари, спирки и прелези. Проверяваме също електрическите инсталациите и ел. табла на помещения за работа през отоплителния сезон (включително и на чакални).

За създаването на нормални експлоатационни условия за работа, спазване на графика за движение, безпроблемно придвижване на пътниците, обработка на товарите и маневрената дейност в гарите, се изготвят специални планове и в тях конкретно са  отразени задължения на служителите, за оказване на помощ по почистване на жп съоръженията.

Освен това в задълженията на гаровите работници влиза и почистване на перони, и подходите към гарата. В гари с голям пътникопоток има фирми за почистване, включително и необходимата техника за това.

Ако се наложи при обилни снеговалежи и снегонавявания, началник гарите пък търсят съдействие и помощ и от представители на общините и кметствата за нормализиране на експлоатационната обстановка.

- Голяма част от вашите служители работят навън. Защитени ли са те с необходимите за безопасността облекла и лични предпазни средства за работа при зимни условия?

Мениджмънтът на компанията се стреми наред с непрекъснатите действия, целящи възстановяването или поддържането на машините и съоръженията в изправност, да осигури и облекчаването на работата на железничарите при зимни условия. За нас е от изключителна важност вземането на предварителни мерки за минимизиране на риска, намаляване на злополуките и облекчаване на труда на служителите ни.

Във връзка с настъпващия зимен сезон, понижаване на средно дневните температури  и увеличаване на тъмната част от деня, за предпазване живота и здравето на работещите се вземат точните мерки, които гарантират безопасността на работещите при осъществяването на трудовите процеси при зимни условия. Подготовката включва и защита на работниците при неблагоприятни климатични въздействия. Процесът се определя чрез технически характеристики за оценката на риска и доставени за ползване видовете лични предпазни средства. Та са специално работно облекло; студозащитни шапки;  ръкавици; термични обувки, боти и ботуши; студо и водозащитни грейки и др.

На служителите ни се провеждат задълбочени инструктажи по правилата за безопасна работа във всички поделения на Компанията, с цел информираност и запознаване на работниците с опасностите преди осъществяването на трудовата дейност и прилагането на мерките за минимизирането на риска от допускане на злополуки.

При извършване на ремонти при  температури под +10 С, се осигуряват топли напитки, спазва се режим за чести почивки. При много лоши услови (намалена видимост  и мъгла), по преценка се търси алтернативна работа извън железния път.

Облекчаването на работата на железничарите при зимни условия се изразява във взети от мениджмънта предварителни мерки за добрата поддръжка на машините, сградите и съоръженията за използването им през зимният сезон.

Като обобщение мога да заявя, че екипите на НКЖИ са в готовност за отстраняване на възникнали аварии по железопътната инфраструктура при усложнена зимна обстановка. Като управител на железопътната инфраструктура на България, нямаме право да намаляваме нивото на безопасност, така че всичките ни действия са свързани със запазване на това ниво. Ежедневно се стремим към това, ще продължим да повишаваме сигурността и безопасността при пътуване.
Подкрепи Economic.bg