КЗК: „ВиК-Видин“ злоупотребява с господстващо положение

В и К дружеството е отказало да свърже клиент към водоснабдителната мрежа, въпреки че са предоставени всички необходими документи

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи, че "Водоснабдяване и канализация-Видин" ЕООД е злоупотребявало с господстващо положение на пазара на предоставяне на В и К услуги в във Видин. Антимонополната комисия е наложила на дружеството глоба в размер на 211 715 лв. и постанови прекратяване на нарушението. Производството е образувано по искане на "Витрейд" ООД.

Според Комисията злоупотребата с господстващо положение може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством необоснован отказ да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност.

Проучването показало, че на 4 септември 2006 г. "Витрейд" ООД подава до В и К оператора заявление за присъединяване на сградата "търговска /мебелна/ къща" към В и К системата. "ВиК-Видин" отказва да присъедини дружеството като потребител на В и К услуги, въпреки че са му предоставени изисканите документи, които удостоверяват съответствието на "Витрейд" с нормативно установените изисквания към лицата, които имат право да бъдат присъединени като "потребители на В и К услуги".

КЗК е установила, че с прието от ДКЕВР решение от април 2012 г., на "ВиК-Видин" ЕООД са дадени задължителни указания да възстанови подаването на вода в сграда "търговска /мебелна/ къща". Въпреки това В и К операторът продължава да отказва мълчаливо да достави исканата от „Витрейд" ООД услуга, като отказва да приеме представяните от молителя заявления за промяна на името на партидата на обекта.

Комисията счита, че независимо от наличието на различни конкретни проявни форми на поведението на „В и К - Видин" ЕООД, по същество това поведение се изразява в отказ за доставка на В и К услуги на реален клиент, по отношение на обект, в който клиентът извършва търговска дейност. Действията на „В и К - Видин" ЕООД могат да бъдат отнесени към посоченото в чл.21, т.5 от ЗЗК поведение, изразяващо се в необоснован отказ да се достави стока или да се предостави услуга на реален или потенциален клиент, за да се възпрепятства осъществяваната от него стопанска дейност.

Коментари: 0