КЗК отмени поръчка на Летище София

Решението на изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД за доставка на аеродромен пожарен автомобил е незаконосъобразно, съобщават от КЗК

3611 ~ 1 мин. четене

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на изпълнителния директор на „Летище София” ЕАД, с което са обявени кандидатите, които ще бъдат поканени за участие в договарянето за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционен сервиз на един брой специализиран аеродромен пожарен автомобил”.

КЗК намира за основателно твърдението на жалбоподателите Консорциум „Авто Инженеринг – ИСС”, гр. София, и на „Розенбауер интернешънъл“ АД, Република Австрия, че незаконосъобразно не са допуснати до участие в договарянето за възлагане на обществената поръчка. Причина за недопускането на участниците е обстоятелството, че в част от представените документи (декларации, удостоверения за изпитване и сертификати от производителите) има посочени конкретни марки, модели и технически характеристики на елементи от аеродромния пожарен автомобил. Според възложителя и неговия помощен орган въпросните данни са предмет на техническата оферта, която следва да бъдат представена на следващия етап от процедурата - след отправяне на писмена покана.

След като се запозна със събраните по преписката доказателства КЗК намира, че представените от жалбоподателите документи отговарят на изискването от Раздел ІІІ.2.3. „Технически възможности” на обявлението за поръчката и от указанията за подготовка на заявлението. Същите по надлежен начин удостоверяват, че отделните елементи от оборудването на противопожарния автомобил отговарят на съответните европейски норми и стандарти.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на заявленията за участие на кандидатите в съответствие с мотивите в решението.

Подкрепи Economic.bg