КЗК отмени решение на регионалното министерство

Комисията връща процедурата за ново разглеждане

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени като незаконосъобразно решение на главния секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка, съобщиха от КЗК.

Обществената поръчка е с предмет: "Организиране и осъществяване на физическа охрана на сградата на МРРБ, прилежащите паркинги и подземен гараж".

Производството установи, че оценителната комисия е нарушила процедурата, като не е поискала подробна писмена обосновка на техническите оферти на 8 от участниците по показател К5 – срок за възстановяване на нанесени щети в дни, с 30% по-ниски от средната предложена стойност от останалите. Този пропуск от страна на комисията е самостоятелно основание за отмяна на решението по същество.

Като второ нарушение КЗК счита приемането от страна на комисията на писмената обосновка на класирания на първо място участник "Асо София" ООД, без да посочи аргументирани мотиви за това в протокола от работата си.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане на техническите предложения съобразно мотивите на решението.

Коментари: 0