КЗК отменя незаконен избор на МВР

Избраният участник "Стар Пост" ООД предлага с 20% по-високи цени от средната стойност на останалите оферти

3791 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на министъра на вътрешните работи за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на пощенски услуги по приемане, пренасяне и доставяне на препоръчани и непрепоръчани кореспондентски пратки, малки пакети и пратки с известие за доставяне, ползвани от структурните звена на Министерство на вътрешните работи“.

Оценителната комисия незаконосъобразно е допуснала до класиране избрания за изпълнител на обществената поръчка „Стар Пост” ООД. Комисията немотивирано е приела представената от участника подробна писмена обосновка за начина на ценообразуване на предложената единична цена на кореспондентски пратки до 50 гр. и от 51 до 100 гр. във връзка с над 20% по-благоприятното ценово предложение от средната стойност на останалите оферти. В  протокола от работата на комисията не е направен анализ на писмената обосновка на участника и няма изложени мотиви защо помощният орган на възложителя смята, че са налице предвидените в ЗОП обективни обстоятелства за приемане на документа съобразно изискванията на процедурата.

Комисията връща преписката на възложителя за ново разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти съобразно мотивите в решението.

Подкрепи Economic.bg