Над 70% от фирмите наемат стажанти

Най-често младежите получават между 100 и 300 лв. възнаграждение

Липса на средства спира бизнеса да наема стажанти, а те не са съгласни да работят без пари. Заключението е от проучване на Българската стопанска камара за отношението към стажовете и тяхната ефективност. Анкетата е проведена в периода август-ноември 2012 г. измежду  512 работодатели и 587 млади хора (стажанти и/или кандидати за стаж).

През последните 12 месеца 71% от анкетираните работодатели са приемали стажанти, а останалите 29% обясняват решението си да не предоставят места за стажуване с липса на финансови възможности, празноти в трудовото и осигурителното законодателство по отношение на стажантите, липсата на качествени кадри или несериозно отношение на стажантите към възложените им задачи и др.

В същото време, стажантите се оплакват, че по време на стажа си не са имали наставник и се е налагало да се самообучават (23% от анкетираните), че не са им били делегирани отговорности, въпреки проявеното от тях желание (22%), и че са вършили основно нискоквалифицирана работа, неотговаряща на специалността им (16%).

Най-голям дял от работодателите, които са наемали през последната година стажанти, са го правили за период до 1 месец. Следва групата на работодателите, които осигуряват по-продължителен стаж (3-6 месеца). 17% от анкетираните осигуряват стажуване в период от 2-3 месеца, а 11% - повече от 6 месеца. В преобладаващата част от случаите дневната заетост на един стажант е между 4 и 8 часа, но не са малко анкетираните (7% от стажантите и 6% от работодателите), които отчитат заетост, по-дълга от 8 часа на ден.

Почти половината от стажантите и 37% от работодателите са на мнение, че заплащане трябва да има само при по-продължителен стаж – над 3 месеца. Очаквано нито един от анкетираните стажанти не е съгласен да работи без заплащане, докато 17% от работодателите са на противоположното мнение.

В същото време, 55% от стажантите декларират, че не са получавали заплащане за труда си по време на стаж, 25% са работили по трудов договор, а 20% - по граждански договор (хонорар). Сходни са и процентите в анкетата за работодатели – 45% не са изплащали възнаграждения на стажантите си, 27% са го правили по силата на трудов договор, а 28% - чрез граждански договор.

Най-често (52-56%) размерът на стажантските възнаграждения е в границите между 100 и 300 лв., следват тези между 300 и 500 лв. (33-44%), не са малко и случаите на заплащане в размер между 500 и 700 лв. (4-11%)

Коментари: 0