От днес ОЛП е 0,14%

Спрямо същия месец на миналата година основният лихвен процент е с 0,08% по-нисък

Основният лихвен процент от 1 юни 2012 година е в размер на 0,14 процента, съобщиха от БНБ.

Спрямо предходния месец май показателят се запазва без промяна. Отнесено към юни месец миналата година , когато основният лихвен процент беше 0,22 процента, се отчита намаление от 0,08 процента.

Основният лихвен процент се образува от средната аритметична величина на индекса LEONIA за изминалия месец, който отразява сключените и изпълнени сделки с овърнайт депозити в лева от представителна група банки.

Коментари: 0