Печалбата на КТБ АД нараства с 26%

Активите на банката са с над 1,1 млрд. лева повече

120 ~ 2 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Печалбата на КТБ АД след данъчно облагане е 71,2 млн. лева, което е с близо 26% повече от предходната година. Това става ясно от публикувания неконсолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2013 година. Финансовият резултат оформя доход за акция от 11,25 лева, при 9,43 лева за 2012 година.

Общите приходи от дейността са за повече от 181 млн. лева (+24%). Най-голям дял в тях имат нетните приходи от лихви – 48,5% и „Други приходи от дейността” - 26%.

Приходите от лихви са 444 млн. лева и се увеличават с 37%. Разходите от лихви (356 млн. лева) също нарастват, но с по-голям темп - 57%. Това води до намаление на нетните приходи от лихви (88 млн. лева) с 9,5% . Нетните приходи от такси и комисионни нарастват с 5,3%. Нетните приходи от търговски операции възлизат на над 34 млн. лева и бележат ръст от 79%. Повече от 1,5 пъти се увеличават другите приходи от дейността на банката, достигайки 46,6 млн. лева.

Административните разходи на кредитната институция се покачват с 28% до 72,6 млн. лева, а загубите от обезценка се равняват на 28,7 млн. лева, стойност сходна с тази за 2012 година.

Активите на банката са повече с над 1,1 млрд. лева или 19,6%, достигайки над 6,74 млрд. лева. Предоставените кредити на нефинансови предприятия и други клиенти се увеличават с близо 936 млн. лева (25%) до над 4,6 млрд. лева. Над 1,2 млрд. лева от активите на кредитната институция са в пари и парични еквиваленти. Те бележат ръст от 16% за една година.

Депозитите на нефинансови предприятия и други клиенти в банката са за 5,467 млрд. лева. Те са повече от 2012 година с 959 млн. лева или 21%.

Акционерният капитал на КТБ АД е увеличен през годината с 5,517 млн. лева до 65,517 млн. лева.

Възвращаемостта на собствения капитал е 13,35% (-0,35 п.п.), а тази на активите 1,09% (-0,11 п.п.). Нетният лихвен марж е 1,61 процентни пункта и се понижава спрямо 2012 година с 0,86 п.п. Общата капиталова адекватност е 12,56%, което с половин процентен пункт повече от предходния период. Първичната ликвидност нараства с 1,89 п.п. достигайки 16,34%, а вторичната намалява с 3,64 п.п. до 19,82%.

Коментари: 0