По-строги норми за вредни вещества във въздуха от 2016 г.

Затягат екоконтрола на бензиностанциите

4061 ~ 2 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Министерствата  на околната среда и водите и на икономиката, енергетиката и туризма ще изготвят преходен Национален план за емисии на серни и азотни окиси и прах до края на годината. Изискването за него се въвежда с промени в Закона за опазване на чистотата на въздуха, който се разглежда днес в Министерски съвет.

Законът въвежда нови изисквания към емисите от редица инсталации към 2016 и 2020 г., съобщи министър Нона Караджова в интервю за www.economymagazine.bg.

България и още няколко страни извоювахме дерогация за тецовете и те няма да заплащат от догодина определените им квоти от емисионни права за излъчване в атмосферата.  Те обаче ще трябва да направят зелени инвестиции в централите на стойността на емисиите , която биха платили от догодина, ако задължението не беше отложено от Европейската комисия.   До края на годината заедно с Министерството на икономиката трябва да изработим така наречения преходен Национален план за емииите на серни и азотни окиси и прах от тецовете, за да можем да имаме малко по-дълго време да се справим с тези емисии, тъй като иначе това би рефлектирало върху цените на тока, обясни министърът на околната среда и водите.

От 1 януари 2016 г. ще бъдат въведени по-строги норми за допустими емисии на прах, серни и азотни окиси и други вредни вещества, които се изпускани във въздуха от горивните инсталации с номинална топлинна мощност равна или по-голяма от 50 мегавата, предвиждат новите текстове на закона. Нормите се определят с наредба  на Министерски съвет, но кметът на дадена община може да предложи нормите за емисиите на територията на неговата община да се променят, с цел подобряване чистотата на въздуха.  

Затяга се и режима за работа с флуоридирани парникови газове в различни инсталации.

Строго ще се контролира дали бензиностанциите имат устройства за улавяне на органичните изпарения в атмосферата.  
Прави се публиен регистър на инсталациите, които излъват в ъв въздуха летливи органични съединения.

До 15 000 лева стига глобата за неспазване на изискванията на закона и наредбата към него.

Всяка нова инсталация, която излъчва вредните вещества във въздуха трябва да бъде регистрирана в специален регистър към РИОСВ. Операторът на инсталация, която не е регистрирана, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Пуснатите в експлотация бензиностанции и инстлации ,трябва да се въведат в съответствие с изискванията на закона за въздуха в срок до една година от влизане му в сила, пише в неговите Преходни и заключителни разпоредби.
С промените в Закона за чистотата на въздуха се транспонират изискванията на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността по отношение на контрола на емисиите от големи горивни инсталации (ГГИ) и определени инсталации с използване на разтворители.

Подкрепи Economic.bg