Програмата за развитие на горите се изпълнява успешно

Второто тримесечие от изпълнението на проект "Стратегическото планиране в българските гори - гарант за ефективно управление и устойчиво развитие" приключи успешно

192 ~ 2 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

На 3 март 2013 г. приключи второто тримесечие от изпълнението на проект "Стратегическото планиране в българските гори - гарант за ефективно управление и устойчиво развитие" по Оперативна програма "Административен капацитет" с № 11-13-8/03.09.2012 г., изпълняван по Приоритетна ос I "Добро управление", под-приоритет 1.2. "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики". За изминалия период бяха постигнати планираните резултати, като напредъка в изпълнението им може да бъде обобщен както следва:

- Организирана и проведена бе първа пресконференция по проекта на 15.01.2013 г.;

- Изготвен и изпратен бе в Министерство на финансите  Първи междинен тримесечен доклад  по проекта и Годишен технически доклад за 2012 г.;

- Изготвен, представен и одобрен (подписан) бе Aнекс II за преразпределяне на средства по бюджета на проекта.

- Проведени бяха 2 срещи на Екипа за управление на проекта, по време на които бяха обсъдени всички важни въпроси необходими за успешното изпълнение на проектните дейности.

- Извършени бяха авансови плащания в съответствие с подписаните договори за изпълнение на Дейност 3 "Изготвяне на анализ върху Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007 - 2011 г. и проучване на европейския опит в горското стратегическо планиране" и Дейност 6 "Информация и публичност".

- В изпълнение на Дейност 3 бе изготвен, представен и одобрен списък на всички заинтересовани страни в горския сектор на България, изготвена и изпратена бе до всички заинтересовани страни анкета, която в последствие е попълнена от част от тях и обобщена от консултанта.

- Пак в изпълнение на Дейност 3 е проведено едно от предвидените три тридневни посещения в страни членки на ЕС: в периода 27.02 - 01.03.2013 г. бе посетена Франция, като бяха проведени срещи с представители на френското Министерство на земеделието, прехраната и горите и на Националната служба по горите. През месец март ще бъдат проведени останалите две планирани тридневни посещения в Германия и в Чехия. Предстои изготвянето на първи вариант на Анализа върху Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007 - 2011 г.

- Изготвена бе цялата нужна документация (в т.ч. Технико - икономическо задание) за провеждане на процедура по ЗОП за възлагане изпълнението на Дейност 4 "Разработване, обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2013 - 2022 г.".

- Изготвен бе и първи вариант на Технико-икономическо задание по Дейност 5 "Изготвяне на Наръчник за разработване на областни планове за развитие на горските територии", като се очаква в най-кратки срокове да бъде разработена цялата техническа документация по процедурата и публикувана обява за набиране на потенциални изпълнители чрез процедура по ЗОП

Подкрепи Economic.bg