Райфайзен с 1.3 млрд. евро печалба за 2011 г.

6346 ~ 3 мин. четене
Economic.bg Автор: Economic.bg

Печалба от 1,373 млн. евро преди данъчно облагане отчита Райфайзен Банк Интернешънъл АГ за финансовата 2011 г. Това което представлява ръст от около 7% на годишна база. Независимо от трудната икономическа ситуация, РБИ успя да постигне най-високата си печалба преди данъци от началото на финансовата криза през 2008 г. Възвръщаемостта на капитала преди данъци остана непроменена на ниво от 13.7%.

"Още веднъж успяхме да докажем способността си да генерираме приходи през изминалата година, която отново беше много трудна за банките. Фактът, че бяхме на печалба във всяко тримесечие от началото на финансовата криза, подчертава силата на нашата стратегическа ориентация с регионален фокус върху Централна и Източна Европа. Лекото подобрение на макроикономическите перспективи в региона ми вдъхват увереност и за 2012 г.”, заяви Херберт Степич, главен изпълнителен директор на РБИ.

През 2011 година нетният лихвен приход се повишава с 3%, или с 89 млн. евро, до 3,667 млн. евро. Нетният приход от такси и комисиони остава стабилен на годишна база в размер на 1,490 млн. евро и представлява 27% от оперативните приходи на банката, който – като се изключи обезценката на търговската репутация – се повишава с 1%, или със 72 млн. евро до 5,475 млн. евро.

Нетният приход от търговия с ценни книжа се подобрява с 11%, или с 35 млн. евро до 363 млн. евро. Общите административни разходи се увеличават с 4.7% на годишна база до 3,120 млн. евро.

За разлика от това нетните провизии за загуби от обезценка намаляват рязко - общо с 11%, или 131 млн. евро.

Показателят необслужвани кредити също се подобрява за първи път от няколко години, като се понижава с 0.3% до 8.6%.

Консолидираната печалба, която възлиза на968 млн. евро, отчита спад с 11% на годишна база. Понижението се дължи главно на негативните развития по отношение на отложени данъци, които през 2010 г. доведоха до несъразмерно ниска данъчна тежест за сметка на други еднократни ефекти.

Капиталовата адекватност за капитала от първи ред се повишава до 9%.

Активите нарастват с 12%, или с 15.8 млрд. евро от началото на 2011 г., като се увеличават до 147 млрд. евро. 

Кредитите и авансите към клиенти нарастват с 5.6 млрд. евро след начисляване на провизии.

Депозитите на клиенти нарастват с 9.1 млрд. евро, което се дължи главно на депозитите на институционалните и корпоративните клиенти  (6.3 млрд. евро) и тези на индивидуалните клиенти (3.3 млрд. евро).

Текущите прогнози на Райфайзен Рисърч показват, че е вероятно икономическата ситуация да се успокои и макроикономическите показатели да се подобрят. Райфайзен Рисърч очаква Централна и Източна Европа (ЦИЕ) да отчете ръст на БВП от 2.6% през 2012.

Този темп на растеж би бил 3 процентни пункта по-висок спрямо средната прогноза за еврозоната. Текущите данни също така предполагат, че въпреки че се наблюдава забавяне на растежа в кредитирането в ЦИЕ, темпът  все още остава на значително по-високо ниво спрямо този в Еврозоната. Текущите прогнози за 2012 г. предвиждат ръст на кредитния портфейл от 5 до 10% в Централна Европа и региона на ОНД (Общността на независимите държави) и ръст от 1 до 3% за Югоизточна Европа.

През 2012 РБИ очаква стабилни бизнес обеми поради икономическата среда и  рестриктивните регулаторни изисквания. Въпреки предпазливите прогнози за икономически ръст, РБИ очаква стабилизиране на показателя нетни провизии, както и незначително увеличение на размера на необслужваните кредити.

Подкрепи Economic.bg