Разходите за труд нарастват с 3,6%

Това сочат данните на НСИ за второто тримесечие на 2014 г.

Разходите за труд нарастват с 3,6%

По предварителни данни на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2014 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.6% спрямо второто тримесечие на 2013 година. Увеличението в индустрията е с 6.9%, в услугите - с 1.1%, и в строителството - с 4.0%.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2014 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности” - 10.3%, „Добивна промишленост” -9.0%, и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”
- 8.3%. Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в икономическите сектори „Операции с недвижими имоти” - с 14.9%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 1.7%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 3.0% спрямо второто тримесечие на 2013 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 6.5%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус 17.1% за „Операции с недвижими имоти” до 9.6% за „Административни и спомагателни дейности ”.

Коментари: 0