Резултати по проект за ефективно и устойчиво развитие на горите

Започна третото тримесечие от изпълнението на проект "Стратегическото планиране в българските гори - гарант за ефективно управление и устойчиво развитие"

172 ~ 2 мин. четене

На 3 март 2013 г. стартира третото тримесечие от изпълнението на проект "Стратегическото планиране в българските гори - гарант за ефективно управление и устойчиво развитие" по Оперативна програма "Административен капацитет" с № 11-13-8/03.09.2012 г., изпълняван по Приоритетна ос I "Добро управление", под-приоритет 1.2. "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики". За този период до настоящия момент са извършени множество дейности, които доведоха до постигане на следните резултати:

- Успешно приключи изпълнението на Дейност 3 "Изготвяне на анализ върху Стратегическия план за развитие на горския сектор 2007 - 2011 г. и проучване на европейския опит в горското стратегическо планиране". Експертен съвет на ИАГ прие Окончателния доклад по дейността, като с цел осигуряване на информираност и публичност на резултатите в рубриката "Документи/Проекти" на www.iag.bg е публикуван изготвения Анализ.

- Повторно бе разработена и съгласувана документацията за провеждане на конкурс по ЗОП за възлагане на Дейност 4 "Разработване, обсъждане и приемане на Стратегически план за развитие на горския сектор 2013 - 2022 г." и на 15.05.2013 г. бе публикувана на интернет страниците на АОП и на ИАГ обявата за набиране на оферти. Крайният срок за кандидатстване е 25.06.2013 г. след което се очаква оценяване на постъпилите предложения и договорирането с избрания изпълнител.

- Изготвена е пълната документация (публична покана) за възлагане на Дейност 5 "Изготвяне на наръчник за разработване на областни планове за развитие на горските територии", която следва да се съгласува по надлежния ред. Очаква се в най-кратки срокове след успешното съгласуване, в началото на месец юни да бъде публикувана обявата за набиране на оферти.

Подкрепи Economic.bg