Ръст на средната месечна заплата до 813 лв.

Най-ниско платени през първото тримесечие на годината са били хотелиери и ресторантьори и наетите лица в административни и спомагателни дейности

Автор: Божидара Иванова
Средната брутна месечна заплата през март в България е 813 лв. През февруари е била 780 лв., а през януари - 794, сочат данни на НСИ.

През първото тримесечие на годината средната месечна работна заплата намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г. с 3.9% и достига 796 лв. Най-голямо намаление е регистрирано в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - със 17.6%, "Образование" - с 14.2%, и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - със 7.6%.

Спрямо първото тримесечие на 2013 г., средната месечна работна заплата нараства с 2.3%, като най-голямо увеличение се наблюдава в икономическите дейности "Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - със 7.4%, "Строителство" - с 6.6% и "Преработваща промишленост" - с 5.6%.

През първото тримесечие на 2014 г. най-високо средно месечно възнаграждение са получили наетите лицата, работещи в дейностите "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения" (1765 лв.), "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" (1533 лв.), "Финансови и застрахователни дейности" (1449 лв.).

Най-ниско платени през разглеждания период са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" (549 лв.) и "Административни и спомагателни дейности" (554 лв.)

Средната месечна работна заплата в обществения сектор през първото тримесечие на 2014 г. нараства със 7.0% спрямо същия период на предходната година, а в частния сектор - с 0.5%.
Коментари: 0