Спад на преките чужди инвестиции

ПЧИ в строителството са намалели с 40% през 2011 г.

Автор: Атанас Христов

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в България през 2011 г. са  21,6 млрд. евро, което е 2,2% спад спрямо 2010 г. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността. Там са вложени 8,741 млрд. евро. Следва сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство), където са инвестирани 4,121 млрд. евро. През миналата година тези дейности заедно формират 59,5% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо нараства с 3,4 процентни пункта спрямо 2010 г. В сектор "Строителство" преките чуждестранни инвестиции намаляват с 40% в сравнение с 2010 г. и са в размер на 775 млн. eвро.

По предварителни данни през 2011 г. извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 17,76 млрд. лв., като е отчетено нарастване от 9,5% в сравнение с предходната година.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 5,43 млрд. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 3,96 млрд. лева.

Коментари: 0