Стартираме програми за заетост на 2000 безработни

Регистрацията в бюрата по труда ще става онлайн, казва пред Economic.bg Асен Ангелов, изпълнителен директор на Агенция по заетостта

Снимка: Агенция по заетостта

4019 ~ 4 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

- Г-н Ангелов, какви са приоритетите на Агенцията по заетостта през 2014 г.?

През 2014 година сме си поставили като основен приоритет подобряване на посредническите услуги, в това число и електронните, за да достигнем до максимално широк кръг от безработните лица и групи. Две нови електронни услуги ще са достъпни на новия сайт на агенцията – безработните ще могат да подават заявление за регистрация, а работодателите - заявка за свободно работно място. Работодателите ще имат достъп до профилите на регистрираните в бюрата по труда. Освен това ще бъдат изградени и индивидуални профили на търсещите работа. На второ място сред приоритетите ни за настоящата година ще бъдат най-слабо развитите региони в страната и тези с висока и трайна концентрация на безработица – Видин, Враца, Търговище, Смолян, Силистра. Разбира се, основно вниманието ни ще бъде фокусирано и към безработните младежи, в изпълнение на политиките и приоритетите на ЕС.

- В кои сфери се наемат най-много хора в момента?

Традиционно най-голямо търсене регистрираме в сферата на преработващата промишленост. На второ място остава търговията. Разбира се секторът на туризма също е особено активен в търсенето на незаети лица и не на последно място остават възможностите за започване на работа в администрацията. Към момента на по-заден план, но постоянен, е интересът към учители и преподаватели.

- В кои програми ще бъдат включени най-много безработни през годината според приетия Национален план за действие по заетостта 2014?

Над 18 хиляди души ще бъдат включени в програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост”. Една от мащабните ни програми - „Старт на кариерата“, предвижда заетост в публичната администрация за близо 2 хиляди души. Тъй като трябва да гарантираме включване и на регионален принцип, очакваме да започнат 256 регионални програми, които ще гарантират заетост на около 2 000 безработни в различни сфери като  опазване на обществения ред и общинската собственост в училища и детски градини, екологични дейности, подкрепа за развитието на туризма, археологически разкопки и поддържане на паметници на културата.  Разчитаме също и на социалните партньори, които също реализират няколко важни проекта. По проект “Компас” на КТ “Подкрепа” е предвидено 2200 безработни да бъдат професионално обучени, като една трета от успешно завършилите се очаква да намерят реализация на първичния трудов пазар. По проект “Шанс за работа 2014” на КНСБ обучени ще бъдат също около 2 000 безработни, като почти половината от тях ще се включат в стажове. Проектът “От обучение към заетост” на Асоциацията на индустриалния капитал ще осигури обучение на също 1800 безработни, от които 506 души ще бъдат включени в субсидирана заетост, а  300 - в заетост на първичния пазар.

- Колко са безработните в края на 2013 г.?

Средното равнище за 2013 г. за цялата страна е 11.3%. През изминалата година се отчита най-малък ръст на безработицата у нас от началото на кризата досега. Средно на месец в бюрата по труда през 2013 година е имало по 371 380 регистрирани, което е с 6843 души повече спрямо 2012 г.

- Какви възможности предлага Агенцията по заетостта за младежите с по-ниска квалификация?

Тук ключовата дума е обучения.Обучаването на безработни до 29-годишна възраст с цел придобиването на търсени на пазара на труда знания и умения е сред основните ни приоритети през 2014 г., както вече отбелязах. За целта ще използваме средства както от държавния бюджет, така и от финансовия ресурс на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.  Дефинирани са и конкретни програми и мерки, които приоритетно ще изпълняват тази цел. Част от младежите и тази година ще имат възможността да получат безплатно обучение в желана от тях професия – текстообработване, кулинария, заваряване, счетоводство и много други, чрез проекта на Държавното предприятие „Българо-германски центрове за професионално обучение”.

Обучения ще се реализират и по схемата „Първа работа“ на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. По Националната гаранция за младежта с приоритет ще се финансира обучение и заетост на младежите до 24 г. с основно и по-ниско образование. Нека гледаме реално. Ако към младежите, които към момента са пасивни, защото имат ниско ниво на квалификация и знания, не се предприемат активни мерки, които да гарантират тяхната ангажираност с учебен процес, няма да успеем да изпълним задачите си. Младежката безработица е приоритет на ЕС и това автоматично го нарежда и като водещ приоритет за Агенцията по заетостта.

- Какъв процент от безработните до 29 г. са без никакво образование?

Най-многобройна е групата на безработните младежи с начално и по-ниско образование – около 30%. Следват тези със средно специално и професионално образование, после се нарежда тази група със средно общо гимназиално образование, които са около 15%. Със същия процент са и младежите с основно образование.

- Как според Вас държавата трябва да помогне за насърчаване на заетостта?

Като цяло това са активните политики, които са в пакета от дейности на Агенцията по заетостта. Както вече казах, тази година ще се реформираме и ще изградим бази данни с търсещи работа и работодатели, достъпни в интернет, през нашия сайт. Това означава, че информацията за двете основни групи на безработни и работодатели ще бъде максимално достъпна. Това ще гарантира  по-ефективни и качествени услуги и консултации, използвайки всички възможни за целта канали.

Друга основна цел за настоящата година е да ограничим посещенията в бюрата по труда за формално потвърждаване на статуса на безработен. Крайната цел е всеки един безработен да бъде включван в обучения, програми и мерки за субсидирана заетост, което ще помогне за бързото му връщане на работа. И за да отразим ситуацията в България, за да се справяме с нея в реално време, без да отлагаме, в програми и мерки на активната политика ще се включват и лица, на които е предоставен статут на бежанец или хуманитарен статут.

Подкрепи Economic.bg