Събраните отпадъци намаляват, таксата се увеличава

Значителният ръст на ТБО се дължи основно на промяната на данъчната оценка на имотите и отчетната стойност на активите

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Средногодишното увеличение на събраната такса за битови отпадъци (ТБО) е 8%, докато количествата събрани битови отпадъци (БО) намаляват средно с 3% годишно. Проучване на Българската стопанска камара (БСК) показва, че между 2007 г. и 2011 г. събраната такса е нараснала с 47%, а събраните количества смет са намалели със 17%.

Значителният ръст на ТБО се дължи основно на промяната на данъчната оценка на имотите и отчетната стойност на активите (основата за събиране на ТБО), като изпреварва значително общото нарастване на цените на услугите, на основното потребление и на индустриално производство, се посочва в анализа на БСК.

Най-съществените увеличения на събраните такси са в общини с големи предприятия (София, Перник, Девня и др.) и в тези с курортни селища с интензивно ваканционно строителство (курортите по Черноморието и планините - Несебър, Приморско, Созопол, Априлци и др.).

В част от общините, в противоречие със законовите изисквания, приходите от ТБО превишават значително разходите по чистотата и управлението на БО. Това доказва, че практиката по определяне на таксата няма връзка с количеството на третираните БО и ефективното финансиране на съответните дейности.

Сериозните деформации при определянето на ТБО се потвърждават от икономически необоснованите различия в представените данни:

- на ниво област (2012г.), годишната ТБО на едно лице варира от 25.3 до 121,0 лв., а на ниво община (2011г.) от 8 до 417 лв.

- ТБО за един тон събрани и третирани БО (2010г.) на ниво община варира от 25 до 600 лв. (Столична община).

Това са само част от изводите, които произтичат от направени от БСК изчисления за събраните битови отпадъци, платените такси за битови отпадъци (общо и на едни жител) през периода 2007-2012г.

Данните са изпратени с писмо до всички отговорни институции с настояване за спешни промени в законодателството относно определянето размера на ТБО.

Коментари: 0