АИКБ иска от държавата отлагане на ДДС и неплащане на осигуровки

Бизнес организацията иска свикване на Съвет з тристранно сътрудничество и приемане на още антикризисни икономически мерки

АИКБ иска от държавата отлагане на ДДС и неплащане на осигуровки

Снимка: Economic.bg/Архив

3263 ~ 3 мин. четене

Отлагане на ДДС върху неплатените фактури и отмяна на задължението работодателят да внася неговата част от осигурителната вноска за периода на извънредното положение. Това са част от предложенията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) за смекчаване на икономическите последици от мерките за ограничаване на разпространението на Covid-19. Работодателската организация изтъква, че Законът за извънредното положение поради своята спешност не беше разглеждан в НСТС, поради което представя сега своите предложения и иска те да бъдат обсъдени на заседание на Тристранката.

Сред другите мерки от общ характер, които предлага АИКБ, са прекратяване на задължението за заплащане на такса „смет“ и данък сгради за затворени обекти и предприятия за периода, за който те са прекратили дейността си. Организацията иска също така извънредна еднократна компенсация от 1000 лева за самонаети, микропредприятия с до 9 заети включително, за т. нар. независими работещи, както и за артистите – изпълнители (опера, театър и пр.).

Друго, което иска работодателската организация е отсега да започне разработване на програма за излизане от кризата, като се набелязват мерките, които ще трябва да се прилагат след вдигането на извънредното положение. Поне ориентировъчно да се планират необходимите финансови и други ресурси за осъществяване на програмата. Обезателно да се заделят финансови ресурси за нуждите на експресните статистически изследвания, които да дадат картина с по-висока точност за щетите, нанесени от кризата на предприятията към датата на вдигане на извънредното положение, за да може в спешен порядък да се актуализират мерките в програмата за излизане от кризата, както и техния мащаб.

Бизнес организацията иска също така експресно подпомагане (финансово или материално) за санитарно-хигиенни мероприятия и осигуряване на лични предпазни средства и дезинфектанти според броя на заетите на трудов договор преди обявяването на извънредното положение.

Какво друго иска АИКБ:

Мерки в сферата на насърчаване на туризма

  • Облекчено издаване на визи на основните групи туристи – като например руски, при пристигането им в България, на място;
  • Разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на отстоянията и изискванията за безопасност;
  • След нормализирането на ситуацията да се проведе масирана маркетингова кампания за представяне на страната като туристическа дестинация. Да се потърсят и въведат механизми за насърчаване на българите да пътуват вътре в страната;
  • Да се осигурят средства за дължимите наеми за неработещи обекти (там, където наемодател са държавата и общините, те да се откажат от наема за срока на извънредното положение).

Мерки за осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и товари

  • Въвеждане на електронни товарителници. България е ратифицирала Допълнителния протокол към Конвенция CMR относно електронната товарителница (влязъл в сила на 05.06.2011 г.), с което на практика са поставени основите за нейното приложение на територията на страната. Използването на електронната пред хартиената товарителница води до пестене на време, по-добра отчетност, по-добър контрол от страна на държавните органи, има екологичен ефект и води до подобрение в междуфирмената задлъжнялост и би имало и ефект по отношение ограничаването на хартиения документооборот, разглеждан като потенциален преносител на вируса COVID-19 между всички участници в подготовката, изпълнението, приключването и контролирането на дадена транспортна операция;
  • За времето на кризата с COVID-19 логистичните бази да се разглеждат като обекти от критичната инфраструктура на страната, по смисъла на дефинициите, дадени в Допълнителните разпоредби на Наредбата за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях (Обн. ДВ., бр. 81 от 23 октомври 2012 г.);
  • Поради тежките загуби в областта на туризма, таксиметровия превоз и друг превоз на пътници да се отменят от държавата 80% от дължимите осигуровки за работещите от тези браншове.

Мерки за подкрепа на допълващите образователни дейности

  • Преразглеждане на Приложението към чл. 2, ал. 1, т. 2 на ПМС 55 от 30.03.2020 г. с цел включване на частните фирми в сектора на други/помощни дейности в образованието (код 85.4, 85.5 и 85.6), в частност - центрове за професионално обучение; детски центрове; занимални; школи; спортни, културни и артистични дейности с деца и младежи и др.;
  • В настоящото постановление гореизброените са изключени от достъп за кандидатстване по мярката 60/40, тъй като попадат в сектор Образование, макар и да са спрени със заповед на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020 г., т. 4., която постановява преустановяване на „всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма“;
  • Настоящата формулировка поставя всички доставчици на допълващи образователни услуги, които не получават държавна субсидия, в неравнопоставено положение и е предпоставка за съкращаване на много работни места и фалиране на малкия бизнес.

Подкрепи Economic.bg