Акциите на \"Сирма\" от понеделник на борсата

Те ще се търгуват от емисионната цена 1,20 лв.

Акциите на \
252 ~ 1 мин. четене

В понеделник, 23 ноември, започва търговията с акции на Сирма Груп Холдинг АД на регулиран пазар. Това е решил Съветът на директорите на Българска фондова борса на заседание днес, съобщава Investor.bg.

Търговията на борсата започва две седмици по-рано в сравнение с очакваната от ЕЛАНА Трейдинг АД - инвестиционния посредник, който осъществи първичното публично предлагане на софтуерната компания, предварителна дата, а именно – 11 декември 2015 г.

Решението на БФБ-София идва два дни, след като Комисията за финансов надзор вписа емисията на Сирма Груп Холдинг в своя регистър на публичните дружества.

На 23 ноември търговията с книжа на Сирма Груп Холдинг ще започне при референтна цена в размер на 1,2 лв. , която е и емисионната цена, по която инвеститорите са платили акциите си от първичното публично предлагане.

Поръчките за покупка и продажба ще могат да се въвеждат с минимална стъпка на котиране с точност от три знака след десетичната запетая.

Съгласно правилата за допускане до търговия на БФБ-София емисията на Сирма Груп Холдинг ще бъде поставена под наблюдение за срок от 3 месеца. През това време компанията не трябва да изпада в несъстоятелност или спрямо нея да започва производство по ликвидация, да разкрива регулираната информация (финансови отчети и други), както и да регистрира определен оборот и брой сключени сделки.

Номиналната стойност на една акция на Сирма Груп Холдинг АД е 1 лв. ISIN кодът на емисията е BG1100032140, а борсовият код – SKK.

Подкрепи Economic.bg