8,6% безработица за първото тримесечие на 2016 г.

Почти милион и половина са икономически неактивните между 15 и 64 г.

8,6% безработица за първото тримесечие на 2016 г.
През първото тримесечие на 2016 г. безработните лица са 279.6 хил., а коефициентът на безработица - 8.6%. В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. броят на безработните намалява с 19.9%, а коефициентът на безработица - с 2.0 процентни пункта. 

От общия брой на безработните лица през първото тримесечие на 2016 г. 162.7 хил. (58.2%) са мъже и 116.9 хил. (41.8%) са жени. Коефициентът на безработица е 9.3% за мъжете и 7.8% за жените, като в сравнение със същото тримесечие на предходната година е по-нисък съответно с 2.1 и 1.9 процентни пункта. 

От всички безработни 13.5% са с висше образование, 51.4% - със средно, и 35.1% - с основно или по-ниско образование. Коефициентът на безработица за тези степени на образование е съответно 3.7, 7.8 и 25.0%. 

През първото тримесечие на 2016 г. продължително безработни (от една или повече години) са 156.7 хил., или 56.1% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 4.8%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. намалява с 1.5 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 1.6 процентни пункта при мъжете и с 1.2 процентни пункта при жените, като достига съответно 5.1 и 4.5%. 

От общия брой на безработните лица 40.6 хил., или 14.5%, търсят първа работа.  

През първото тримесечие на 2016 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 13.9%, съответно 15.8% за мъжете и 11.1% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) е по-нисък с 3.0 процентни пункта - с 2.6 процентни пункта при мъжете и с 3.9 процентни пункта при жените.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.3% и запазва стойността си от първото тримесечие на 2015 година. 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 62.3%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. се увеличава с 1.3 процентни пункта. 

Коефициентът на безработица е 8.6%, или с 2.0 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2015 година. 

Икономически неактивните лица на 15 - 64 навършени години са 1 483.7 хил., или 31.7% от населението в същата възрастова група. От тях 176.4 хил., или 11.9%, са обезкуражени лица. В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. броят на обезкуражените лица (15 - 64 навършени години) намалява с 14.6 хиляди. 

През първото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 2 975.1 хил., от които 1 586.1 хил. са мъже и 1 389.1 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на 15 и повече навършени години е 48.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 0.8 процентни пункта. При мъжете този дял е 53.8%, а при жените - 43.6%. 

През първото тримесечие на 2016 г. броят на заетите в индустрията достига 901.7 хил., или 30.3% от всички заети лица. В сектора на услугите работят 1 891.1 хил. души (63.6%), а в селското, горското и рибното стопанство - 182.3 хиляди (6.1%). От всички заети 3.7% (108.9 хил.) са работодатели, 7.5% (223.7 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 88.1% (2 622.3 хил.) - наети лица, и 0.7% (20.3 хил.) - неплатени семейни работници. 

От наетите лица 1 951.1 хил. (74.4%) работят в частния сектор, а 671.2 хил. (25.6%) - в обществения. 

От всички наети лица 86.5 хил., или 3.3%, са с временна работа. 

През първото тримесечие на 2016 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: 

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 915.3 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 62.3% (65.7% за мъжете и 59.0% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 37.4% (41.5% за мъжете и 33.1% за жените). 

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 66.5%, съответно 70.2% за мъжете и 62.8% за жените. Спрямо първото тримесечие на 2015 г. този коефициент се увеличава с 1.5 процентни пункта, като увеличението е по- 2 голямо при мъжете (с 2.1 процентни пункта), отколкото при жените (с 0.9 процентни пункта). 

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 521.5 хил., или 52.8% от населението в същата възрастова група (56.6% от мъжете и 49.5% от жените). В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 2.6 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 2.3 и 3.0 процентни пункта.
Коментари: 0