БНБ предлага Димитър Костов за банков надзор

Той ще заеме мястото на отстранения Цветан Гунев

БНБ предлага Димитър Костов за банков надзор

Днес в Народното събрание бе внесено предложение от името на управителя на БНБ - Иван Искров, според което Димитър Костов трябва да бъде назначен за подуправител на Българската народна банка и ръководител на управление „Банков надзор”.

Предложението е направено във връзка с освобождаването на Цветан Гунев от длъжността подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление „Банков надзор“ с решение на Народното събрание.

Управителят на БНБ посочва в предложението си следните мотиви:

Димитър Костов е бил подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“,  от 11 юни 2005г. до 11 юни 201 г. С решение на Народното събрание той е избран за подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, за нов 6-годишен мандат, който е започнал на 12.06.2011 г. След излизането на Гунев в отпуск от средата на юни 2014г. Димитър Костов, успоредно с изпълнение на своите задължения на ръководител на управление „Банково“, осъществява и оперативното наблюдение, контрол и координация на дейността на управление „Банков надзор“.

Димитър Костов е добре познат и уважаван професионалист не само от банковата и професионална общност в нашата страна, но и от Европейската система от централни банки (ЕСЦБ) и международните финансови институции, където е алтернативен гуверньор за България (институциите от групата на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие). През близо десетгодишния период на работата си в БНБ Костов успя професионално, безконфликтно и с високо чувство за отговорност да затвърди не само моето и на колегите си от БНБ, а и на българската професионална общност доверие като подуправител на банката, но и успя да защити интересите и имиджа на страната в редица международни институции в качеството си на заместник-управител за България, посочва в мотивите си Иван Искров.

По-важните изпълнени задачи под негово пряко ръководство са: Сливането на двата оператора на платежни системи – БОРИКА и „Банксервиз“, в едно дружество, което има сериозен капацитет да посрещне нарастващата конкуренция на европейския пазар. Осигуряването на свързаността на българската банкова система с еврозоната по осъществяването на платежни услуги. Своевременно изготвяне на адекватни предложения в областта на използването на минималните задължителни резерви като важен инструмент на антицикличната политика на БНБ.Успешното внедряване на нова банкова счетоводна система, с което БНБ изравни своята практика с водещите централни банки в еврозоната. Установяване на консервативна политика по лицензиране и надзор над платежните институции и платежните системи. Осигуряване на своевременно и успешно транспониране на европейските директиви по платежните услуги, окончателност на сетълмента и електронните пари, както и много други задачи.

Димитър Костов владее английски език, което е задължително условие с оглед на дейността на БНБ, особено в международен план. Той не членува в политически партии.

В допълнение, кандидатурата на Костов като специалист с близо десетгодишен опит като подуправител, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, е особено подходяща и с оглед предстоящите през 2015г. оценки на дейността и промени в практиките на управление „Банков надзор“ на БНБ, за чието успешно осъществяване са необходими сериозен опит и познания.

Във връзка с проведена кореспонденция през лятото на 2014г. с Европейския банков орган през първата половина на 2015г. предстои извършване на поискания от БНБ в началото на юли 2014г. независим преглед на качеството, капацитета, практиките и процедурите на управление „Банков надзор“ в БНБ.

Успоредно с това, през октомври 2014г. вицепрезидентът на Световната банка, отговарящ за Европа и Централноазиатския район, и ръководителят на звеното за парични и капиталови пазари на МВФ в отговор на наше писмено запитване  потвърдиха пред БНБ и Министерството на финансите, че по Програмата за оценка на финансовата система (FSAP) може да бъде организирана мисия в България не по-рано от средата на 2015г.

Управителят на БНБ Иван Искров вярва, че предложеният кандидат за подуправител на БНБ и ръководител на управление „Банков надзор” заслужава доверието на народните представители и отправя призив към тях да дадат положителния си вот за кандидатурата в кратки срокове.

Коментари: 0