Държавата отпуска извънредна помощ за розопроизводителите

Размерът за подпомагането на хектар ще се определи от МЗХГ, след подаване на всички заявления за участие по схемата

Държавата отпуска извънредна помощ за розопроизводителите

Държавата ще отпусне извънредна помощ de minimis за розопроизводителите, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите. Срокът за подаване на заявленията е от 2 до 13 юли 2018 г.

Подпомагането се предоставя на площ, за покриване на част от разходите по отглеждане на културата маслодайна роза.

Общият размер на предоставената помощ на един земеделски стопанин или предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро ( 29 337.45 лв.) за период от три бюджетни години (2016 г. – 2018 г.).

Размерът за подпомагането на хектар ще се определи от Министерство на земеделието, храните и горите, след подаване на всички заявления за участие по схемата.

Държавната помощ се предоставя на физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани съгласно Наредба №3 от 1999 г., отглеждащи маслодайна роза.

Лицата могат да кандидатстват  в Областните дирекции на ДФ ”Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец (при кандидатстване на физическо лице или ЕТ) и по седалището на юридическото лице (при кандидатстване на юридическо лице).

Коментари: 0