ДДС ще се плаща винаги в държавата на доставка, реши ЕК

Предстои да бъдат въведени необходимите разпоредби за създаване на онлайн портал или обслужване на едно гише

ДДС ще се плаща винаги в държавата на доставка, реши ЕК
5432 ~ 3 мин. четене
Европейската комисия е предложила днес да отпадне 25-годишния „преходен“ режим на ДДС в ЕС. Целта е да се намалят измамите с този тип косвен данък, като годишно загубите за бюджета на ЕС от тях се оценяват на 50 млрд. евро.

Данъкът върху добавената стойност е най-дълго просъществувалият в Европа данък върху потреблението. През 1967 г. бе поет ангажимент за установяване на окончателна система на ДДС, която да функционира в рамките на Европейската общност по същия начин, както би функционирала на територията на една-единствена държава. Поради нуждата от премахване на фискалните граници между държавите членки, в края на 1992 г. стана необходимо да се преосмисли начинът, по който се облага търговията със стоки в Европейската общност. Целта бе стоките да се облагат в държавата на произход, така че към вътреобщностната търговия да се прилагат същите условия, както към вътрешната търговия, което отразява напълно идеята за един истински вътрешен пазар.

Тъй като политическите и техническите условия все още не бяха достатъчно подходящи за такава система, бе приет преходен режим на ДДС. Съгласно този режим, и по-специално в частта му за сделките със стоки между предприятия, презграничното движение на стоки се разделя на две отделни сделки: освободена доставка в отправната държава членка на стоките и вътреобщностно придобиване, облагано в държавата членка на местоназначение. Тези правила бяха възприети като временни и имат своите недостатъци, тъй като позволението да се купуват стоки без ДДС увеличава възможностите за измама, като същевременно присъщата сложност на системата не благоприятства презграничната търговия.

С днешното предложение се слага край на това разделение на всяка отделна търговска сделка. Предвижда се трансграничната търговия със стоки да бъде определена като „една данъчно облагаема доставка“, за да може стоките да се облагат в държавата, където се извършва доставката.

Предстои да бъдат въведени необходимите разпоредби за създаване на онлайн портал или обслужване на едно гише за всички дружества в ЕС за обявяване на техния ДДС. Системата ще бъде достъпна за предприятия извън ЕС, които желаят да продават на фирми в ЕС и които в противен случай трябваше да се регистрират за целите на ДДС във всяка държава от Общността. След въвеждането на новата система дружествата ще трябва да определят един посредник в ЕС, който да се занимава от тяхно име с формалностите по ДДС.

С промените се укрепва саморегулацията на ДДС и се очаква да намалят административните стъпки, които трябва да изминат дружествата при продажба на други дружества в останалите държави в ЕС. Специалните задължения за докладване във връзка с преходния режим на ДДС няма да бъдат необходими повече за търговията със стоки. Допълнителното фактуриране по отношение на търговията в ЕС ще се урежда с правилата на държавата на продавача, пишат от ЕК.

С днешните промени се изяснява, че продавачът следва да начислява дължимия ДДС при продажба на стоките на своя клиент в друга държава от ЕС, като се прилага ставката на държавата по местоназначение. Придобиващият стоките ще бъде отговорен за плащането на ДДС, само когато е надежден данъкоплатец, признат от данъчната администрация.

Общата система на ДДС замени данъците върху оборота, които изкривяваха конкуренцията и подкопаваха свободното движение на стоки. ДДС е основен и все по-значителен източник на приходи за държавите от ЕС, като през 2015 г. са събрани над един трилион евро, което представлява седем процента от БВП на Общността. Един от собствените ресурси на ЕС също се основава на ДДС. Като данък върху потреблението той е един от видовете облагане в подкрепа на растежа на икономиката.
Коментари: 0