Детските градини ще приемат и 2-годишни деца

Въвеждат почасова детска градина и повече игри за умения и знания

Детските градини ще приемат и 2-годишни деца

В детските градини вече ще се приемат и деца на 2 години, ако в населеното място, в което живеят, няма ясла. Играта в детските градини пък ще е основното средство за постигане на умения и знания. Това е заложено в проекта на държавен образователен стандарт за предучилищното образование, който бе представен в Министерство на образованието и науката.  Той влиза в сила от 1 август.

Детето има право да постъпи целогодишно не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на 3 години. Така през предстоящата учебна 2016-2017 г. постъпват децата, които навършват три години в периода януари 2016 г. до 31 декември 2016 г. Ако в населеното място няма ясла или яслена група в детската градина, детето може да постъпи в градината и по-рано, ако е навършило 2 години. Ако в градината има яслена група, то може да се включи в нея още на 10-месечна възраст.

Със стандарта се въвеждат направленията в детските градини. Те са паралел на предметите в училище, посочи Стаматов. Той обясни, че в направлението „Математика“ за децата на 3 години означава да различават „малко“ и „много“, а на 5 години вече трябва да могат свободно да броят. Направленията – „Български език и литература“, „Математика“, „Околен свят“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Конструиране и технологии“ и „Физическа култура“ кореспондират с предметите, които се изучават в първи клас и подготвят децата за училище. Стандартът задава и минималния брой занимания по всяка дисциплина седмично.

В новата концепция за предучилищно образование се отдава първостепенна роля на играта и последователно се говори за учене чрез игра. Т.е. играта не е цел на ученето, а средство, чрез което може да се учи. Това означава чрез играчките и игрите детето да придобива начални познания за броя на предметите, за характеристиките на обекти и т.н. В детската градина не се допуска възлагане на домашна работа. Разписаните в стандарта умения са индикативни – покриват средно ниво на компетенции и отразяват разликите в развитието на децата от различните райони, семейства и общности. 

Нов момент в стандарта има и при видовете организация на предучилищно образование - освен целодневна и полудневна, се допуска почасова и самостоятелна организация. Целодневната организация продължава е не повече от 10 часа, полудневната е в рамките на 6 часа, а почасовата организация предлага възпитание, социализация и обучение на детето между 3 и 5 часа дневно. При целодневната се предвиждат три хранения и сън, а при полудневната - едно хранене и почивка. Възможно е детето да ходи в градина от 3 до 5 часа по график, зададен от родителите, обясни г-жа Ваня Трайкова, експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“. 

При самостоятелната организация родителите трябва да гарантират развитието на децата, когато решат да ги обучават извън детската градина. Това включва подходяща средата за тяхното здраве – физическо и психическо, както и гаранция, че им е осигурена  среда за учене чрез игра. Родителите трябва да представят и програма за развитие на детето, съобразена с възрастта, потребностите и интересите му и гарантираща постигането на заложените в Закона цели за предучилищното и училищното образование. Дали има подходящи условия, ще преценява обаче комисия  от регионалното управление по образование, в която ще има и представител на службите за социално подпомагане. Очакванията на МОН са, че родителите на не повече от 0,5% от децата ще изберат самостоятелна организация.

Учебното време според стандарта за предучилищно образование е 15 септември – 31 май. През останалото време децата могат да посещават детска градина, но само за игра и отглеждане. Постъпването в детска градина е задължително, когато детето е навършило 5 години.

Важен момент в проекта за стандарт е това, че се дава пълна свобода на всяка една детска градина, подчерта зам.-министър Диян Стаматов. Всяка градина има пълна автономия по отношение на организацията,  стратегията за работа, разпределението на учебното време, избора на познавателни книжки.

В момента стандартът подлежи на обществено обсъждане в рамките на месец, преди документът да бъде утвърден. Проектът на Наредба за предучилищното образование и приложенията към него можете да видите ТУК. Той е предназначен за учителите и директорите на детските градини и покрива възпитанието, социализацията, обучението и отглеждането на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в училище. Документът разписва необходимите умения, които децата трябва да придобият във всяка възрастова група, за да могат да постъпят готови в първи клас. Той включва и мерки за утвърждаване на българската национална идентичност. 

Коментари: 0