ЕС представи разпределението на 168-милиардния бюджет за 2020 г.

Бюджетът за следващата година е с 1.3% по-висок от тазгодишния

ЕС представи разпределението на 168-милиардния бюджет за 2020 г.

Снимка: Pixabay

Европейската комисия предложи бюджетът на ЕС за 2020 г. да е в размер на 168.3 млрд. евро, който е с 1.3% по-висок в сравнение с този за тази година. Комисията иска той да използван за по-конкурентоспособна европейска икономика и за солидарност и сигурност в ЕС и извън него.

Това ще бъде седмият и последен бюджет, който ще се изпълнява в рамките на изтичащата многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. Бюджетът за следващата година е предназначен за оптимизиране на финансирането за съществуващите програми,както и за новите инициативи,и за повишаване на европейската добавена стойност в съответствие с приоритетите на Комисията „Юнкер“.

21 % от общия предложен бюджет за 2020 г. ще бъдат използвани за справяне с изменението на климата. Това е в съответствие с амбициозната цел за изразходване на 20 % от текущия дългосрочен бюджет на ЕС за дейности, насочени към борбата с изменението на климата.

Инвестиране в конкурентоспособна икономика и в младите хора

Над 83 млрд. евро бюджетни кредити за поети задължения ще дадат тласък на икономическия
растеж, на европейските региони и ще помогнат на младите хора. От тях:

  • 13.2 млрд. евро за научни изследвания и иновации в цяла Европа в рамките на „Хоризонт 2020“ — най-големият и последен транш от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации (+6,4 % в сравнение с 2019 г.) — включително пилотната фаза на Европейския съвет по иновациите в подкрепа на водещи новатори, малки предприятия и учени с потенциал за бърз растеж в Европа и в световен мащаб;
  • 2.8 млрд. евро за образование по програмата „Еразъм +“;
  • 117 млн. евро за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) в подкрепа на младите хора, живеещи в региони, в които равнището на младежката безработица е високо (с което общото финансиране за ИМЗ за периода между 2014 г. и 2020 г. става 4.5 млрд. евро);
  • 1.2 млрд. евро (+75 % спрямо 2019 г.) за европейската навигационна спътникова система „Галилео“, за да може тя да продължи да разширява присъствието си на пазара и от сегашните 700 млн. потребители да достигне до 1.2 млрд. потребители в света до края на 2020 г.;
  • 255 млн. евро за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), за да се насърчат европейските предприятия да работят заедно за разработване на отбранителни продукти и технологии. EDIDP позволява да се изпробва сътрудничеството в областта на отбраната на равнището на ЕС в рамките на текущия бюджетен период, докато започне да действа истински Европейски фонд за отбрана от 2021 г. нататък.

Засилване на сигурността и солидарността в ЕС и извън него

Много от предизвикателствата, пред които е изправена Европа, са трансгранични. ЕС многократно използва всички възможности за гъвкавост в бюджета, за да отговори на бедствия, да се справи с предизвикателствата на миграцията и да засили външните граници на ЕС. Чрез мобилизиране на различни инструменти бюджетът на ЕС за 2020 г. ще продължи да инвестира в солидарност и сигурност в Европа и извън нея:
  • 420.6 млн. евро (+34.6 % спрямо 2019 г.) за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) след постигнатото през март 2019 г. от Европейския парламент и Съвета политическо споразумение да се създаде постоянен корпус от 10 000 гранични служители до 2027 г.;
  • 156.2 млн. евро за новата програма rescEU (модернизиране на съществуващия механизъм за гражданска защита на ЕС), с цел да се отговори по-добре на земетресения, горски пожари и други бедствия. Това ще помогне да се изгради резерв от способности за реагиране на равнището на ЕС, например противопожарни самолети и хеликоптери, както и капацитет за спешна медицинска помощ;
  • 560 млн. евро за нуждаещите се в Сирия, както и за бежанците и приемните им общности в региона. Това е бюджетният отговор на ангажимента, поет на конференцията „Брюксел III“ през 2019 г. по отношение на бъдещето на Сирия (в бюджета на ЕС за 2019 г. вече се предвижда финансиране за Сирия в размер на 2.01 млрд. евро);
  • Продължаване на подкрепата за разработването на системата за влизане/излизане, системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им, за подобрената Шенгенска информационна система и Европейския фонд за устойчиво развитие, с общата цел за повишаване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС, за да се осигури безопасността на гражданите на ЕС.
Ключов приоритет за Комисията е да гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС създава добавена стойност за гражданите на ЕС. Това е и една от основните цели на предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. Заедно с проекта на бюджет днес Комисията публикува преглед на изпълнението за всяка от програмите, финансирани от бюджета на ЕС. Прегледът показва, че чрез бюджета на ЕС се постигат конкретни резултати за хората в ЕС и извън него.
Коментари: 0