Еврокомисията предлага по-строг контрол върху банките в ЕС

Новите мерки са насочени към борбата с пране на пари в рамките на Съюза и финансиране на тероризма

Еврокомисията предлага по-строг контрол върху банките в ЕС

Снимка: БТА

608 ~ 3 мин. четене
Европейската комисия предлага по-нататъшно засилване на надзора върху финансовите институции в ЕС и засилване на ролята на Европейския банков орган. Това стана ясно днес по време на последната годишна реч на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер за състоянието на Европейския съюз. Новите мерки са насочени към борбата с пране на пари в рамките на Съюза и финансиране на тероризма.

„Независимо от въведените от ЕС строги правила за борба с изпирането на пари, скорошни случаи на изпиране на пари в банки в ЕС дадоха повод за тревоги и подсказаха, че тези правила не винаги се следят и прилагат ефективно на цялата територия на ЕС. Това не само представлява заплаха за почтеността и репутацията на европейския финансов сектор като цяло, но може също така да има последици за финансовата стабилност на отделни банки“, каза Юнкер в своята реч.

Поради това, като част от по-общите усилия за завършване на изграждането на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, Европейската комисия днес предложи да бъде изменен Регламентът за създаване на Европейски банков орган (ЕБО) с цел да се засили ролята на Европейския банков орган в надзора върху финансовия сектор за борба с изпирането на пари. Това е част от общата стратегия за укрепване на нормативната уредба на ЕС за пруденциален надзор върху финансовите институции и надзор върху финансовите институции за борба с изпирането на пари, която Комисията излага в свое съобщение.

„Тези мерки ще допринесат за насърчаване на почтеността на финансовата система на ЕС, за осигуряване на финансова стабилност и за защита от финансови престъпления“, смята председателят на ЕК.

Комисията предлага също така правомощията за борба с изпирането на пари по отношение на финансовия сектор да бъдат съсредоточени в рамките на Европейския банков орган и неговите пълномощия да бъдат подсилени, с цел да се гарантира извършването на ефективен и последователен надзор от страна на всички съответни органи по отношение на риска от изпиране на пари, както и сътрудничеството и обменът на информация между съответните компетентни органи.

Измененията в регламента трябва:

  • да гарантират, че нарушенията на правилата за борба с изпирането на пари се разследват последователно. ЕБО ще може да изисква от националните надзорни органи за борба с изпирането на пари да разследват предполагаеми тежки нарушения и евентуално да предприемат целенасочени действия, като например санкции;
  • да предвижда, че националните надзорни органи за борба с изпирането на пари се съобразяват с правилата на ЕС в тази област и си сътрудничат по подходящ начин с органите за пруденциален надзор. Съществуващите правомощия на ЕБО ще бъдат подсилени, така че в краен случай, когато националните органи не предприемат действия, ЕБО да може да приема решения, чиито непосредствени адресати са отделни оператори от финансовия сектор;
  • да подобри качеството на надзора чрез общи стандарти, периодични прегледи на националните надзорни органи и оценки на риска;
  • да направи възможно събирането на информация относно рисковете и тенденциите във връзка с борбата с изпирането на пари и ще насърчи обмена на такава информация между националните надзорни органи (т.нар. центрове за данни);
  • да улесни сътрудничеството с държави извън ЕС по презгранични случаи;
  • да създаде нов постоянен комитет, който обединява националните надзорни органи за борба с изпирането на пари.
Освен това Комисията представи стратегия за подобряване на обмена на информация и сътрудничеството между органите за пруденциален надзор и органите за борба с изпирането на пари. Тя приканва европейските надзорни органи, и по-специално ЕБО, да приемат насоки, които подпомагат органите за пруденциален надзор да включват аспектите на борбата с изпирането на пари в различните си инструменти и да осигурят сближаване на надзора.

Комисията също така приканва Европейската централна банка (ЕЦБ) най-късно до 10 януари 2019 г. да сключи с надзорните органи за борба с изпирането на пари многостранен меморандум за разбирателство по обмена на информация, както се изисква и от Петата директива относно борбата с изпирането на пари.
Подкрепи Economic.bg