Еврокомисията предупреди България, че нарушава куп правила и директиви

Брюксел „настоятелно призовава“ София да спази решението на Съда на ЕС за нивото на атмосферното замърсяване

Еврокомисията предупреди България, че нарушава куп правила и директиви
Европейската комисия „настоятелно призовава“ България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г., което задължава страната ни да не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на фини прахови частици.

Съдът установи, че България нарушава задълженията си съгласно Директивата за качеството на въздуха (Директива 2008/50/ЕО), като не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на ФПЧ10 в атмосферния въздух и за свеждане до минимум на продължителността на периода на превишаване на стойностите.

Макар  да отбелязва, че е постигнат известен напредък, Комисията е обезпокоена от бавния темп на  промените и от липсата на координиран подход между органите за опазване на околната среда и другите органи на национално и местно равнище. Комисията изразява загриженост относно формулировката в законодателство на България и изпраща официално уведомително писмо с двумесечен срок за отговор.

Миграция, вътрешни работи и гражданство

Некачественият въздух в България и липсата на адекватни институционални мерки за неговото подобрение не е единствената критика на Брюксел към София, отправена днес в рамките на публикувания днес пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки.

Комисията призовава България да транспонира изцяло правото на ЕС относно временната забрана (замразяване) и конфискацията на средствата и облагите от престъпна дейност в ЕС (Директива 2014/42/ЕС), с която се установяват минималните правила за обезпечаването на имущество с оглед на евентуална последваща конфискация и за конфискацията на имущество при наказателни дела. Европейската комисия изпратила мотивирано становище до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Също така ЕК е изпратила официално уведомително писмо на България във връзка с неправилното прилагане на законодателството на ЕС в областта на убежището. Комисията е установила, че недостатъците в българската система за предоставяне на убежище и свързаните с нея помощни услуги са в нарушение на разпоредбите на Директивата за процедурите за убежище (Директива 2013/32/ЕС), Директивата относно условията на приемане (Директива 2013/33/ЕС) и Хартата на основните права.

Данъчно облагане и митнически съюз


Оказва се, че страната ни все още не прилага правилно правилата на ЕС, предвиждащи автоматичен обмен на информация между държавите членки за финансови приходи, включително дивиденти, капиталови печалби и салда по сметки (Директива на Съвета 2014/107/ЕС).

Летищни такси

Европейската комисия също така съобщи, че е решила днес да изпрати допълнително официално уведомително писмо на България заради това, че страната не е въвела правилно правилата на ЕС за летищните такси.

От държавите в ЕС се изисква да въведат национални мерки, за да може летищните такси за въздушните превозвачи да се определят в съответствие с принципите за прозрачност, съгласуване и недискриминация, както е посочено в политиките, за които е постигната договореност в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО).

Летищните такси се плащат от авиокомпаниите на летищата за използването на съответните инфраструктура и услуги, основно за излитане и кацане, и за обработка на пътниците. Държавите в ЕС трябва да направят необходимото летищните оператори да извършват консултации с авиокомпаниите на основата на прозрачен обмен на данни между двете страни. Това се прави, за да може летищните такси да бъдат недискриминационни и свързани с услугите, предоставяни от летището. В случай на несъгласие, всяка от двете страни може да поиска намесата на независим надзор в съответната държава, който ще разглежда въпроса.

България разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от ЕК. Ако не направи това, комисията може да реши да изпрати мотивирано становище, се посочва в съобщението.

Изправност на превозните средства

Комисията също така „настоятелно призовава“ България изцяло да въведе европейските правила за периодичните технически прегледи на моторните превозни средства и техните ремаркета в своето национално законодателство.

В съответната директивата са посочени елементите, подлежащи на преглед по време на проверката на техническата изправност, методите за преглед, неизправностите и тяхната оценка. Въпреки че страната ни е изпратила уведомление за национални мерки за въвеждане и е заявила пълно въвеждане, според ЕК то е непълно.

България разполага със срок от два месеца, за да отговори. Ако не го направи, ЕК може да реши да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз.
Коментари: 0